รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340101201 นางสาวกฤษณา มากวันดี การศึกษาปฐมวัย10
2 6340101203 นางสาวขวัญทิวา สิงห์จันทึก การศึกษาปฐมวัย10
3 6340101204 นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณสุข การศึกษาปฐมวัย10
4 6340101205 นางสาวชญานี เผียงสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
5 6340101206 นางสาวฐิติรัตน์ ปิยะประสพสุข การศึกษาปฐมวัย10
6 6340101207 นางสาวณัฐริกา แสงแก้ว การศึกษาปฐมวัย10
7 6340101208 นางสาวทัศนีย์ ทรงเนียมศรี การศึกษาปฐมวัย10
8 6340101209 นางสาวธัญญลักษณ์ ฤทธิ์นอก การศึกษาปฐมวัย10
9 6340101210 นางสาวนลพรรณ แก้วมะเริง การศึกษาปฐมวัย10
10 6340101211 นางสาวนิศากร วังสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
11 6340101212 นางสาวปฐมาวดี เทียนเทศ การศึกษาปฐมวัย10
12 6340101213 นางสาวปริยาภรณ์ มูลราช การศึกษาปฐมวัย10
13 6340101214 จ่าสิบตรีหญิง ปิยธิดา ยอดน้ำ การศึกษาปฐมวัย10
14 6340101215 นางสาวพรรพษา ศรีธรรม การศึกษาปฐมวัย10
15 6340101216 นางสาวพัชรพร รังสิโยภาส การศึกษาปฐมวัย10
16 6340101217 นางสาวพิมพ์ทอง เหมวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย10
17 6340101219 นางสาวฟ้าใส อินทรกำแหง การศึกษาปฐมวัย10
18 6340101220 นางสาวมนทิรา สายเครือบุญ การศึกษาปฐมวัย10
19 6340101221 นางสาวฤทัยชนก แสงดารา การศึกษาปฐมวัย10
20 6340101222 นางสาววริศรา กัณหา การศึกษาปฐมวัย10
21 6340101223 นางสาววลัยลักษณ์ มุ่งเขื่องกลาง การศึกษาปฐมวัย10
22 6340101224 นางสาวศศิธร ณรงค์ชัย การศึกษาปฐมวัย10
23 6340101226 จ่าสิบตรีหญิง สุนิตา สมบูรณ์ การศึกษาปฐมวัย10
24 6340101228 นางสาวอารยา แสงมณี การศึกษาปฐมวัย10
25 6340101229 นางสาวอารียา กาญจนลักษณ์ การศึกษาปฐมวัย10
26 6340101231 นางสาวอัญชิสา นุ่มน้อย การศึกษาปฐมวัย10
27 6340110101 นางสาวเจนจิรา อดุลกลาง การศึกษาพิเศษ10
28 6340110102 นางสาวชนิตา เคียงสันเทียะ การศึกษาพิเศษ10
29 6340110104 นางสาวฐิติมา ทับประดับ การศึกษาพิเศษ10
30 6340110105 นางสาวพัชราภา ณ ปัญโญ การศึกษาพิเศษ10
31 6340110106 นางสาวพิมภิรินญา คำไทยกลาง การศึกษาพิเศษ10
32 6340110107 นางสาวเพียงใจ คำแพง การศึกษาพิเศษ10
33 6340110108 นางสาวภิญญดา คุ้มกุดขมิ้น การศึกษาพิเศษ10
34 6340110109 นางสาววนิดา ฉิมกลาง การศึกษาพิเศษ10
35 6340110110 นางสาวสัณห์สินี เดชเดชา การศึกษาพิเศษ10
36 6340110112 นางสาวอภิภาวดี สมอฝาก การศึกษาพิเศษ10
37 6340110114 นายก้องหล้า พิกุลทอง การศึกษาพิเศษ10
38 6340110115 นายประกอบ สุดจร การศึกษาพิเศษ10
39 6340110117 นายวรวุฒิ พุ่มทอง การศึกษาพิเศษ10
40 6340110118 นายเอกภพ หวนอาวรณ์ การศึกษาพิเศษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123