รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340115101 นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญไพร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6340115103 นางสาวทิพวรรณ สุทธิสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6340115106 นางสาววรกมล ใบลาศน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6340115107 นางสาวศิริยากร เฉียบแหลม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6340115108 นางสาวสุพิชญา เสาวพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6340115109 นางสาวอริสรา ขาวตะโหนด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6340115110 นายชนาธิป หมั่นสระเกษ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6340115111 นายชัยวัฒน์ ธนาไสย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6340115112 นายฐิติพงศ์ แพนไธสง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6340115113 นายธนากร บำรุงกูล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6340115114 นายบุญยสิทธิ์ บุญพิศ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6340115115 นายพีรณัฐ ฉัตรรักษา คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6340115116 นายวรรณธัช ทำนิล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6340115117 นายศาสตราวุธ เขียวสาคู คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6340115118 นายสุวัจน์ นิลสูงเนิน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6340115119 นายอภิรักษ์ ตรีวิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6340115120 นายฤทธิพร เทียมพันธุ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6340115201 นางสาวกีรติ ปะโพชะนัง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6340115202 นางสาวณัฎฐณิชา ขาวกระโทก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6340115203 นางสาวธิดารัตน์ จำชาติ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6340115204 นางสาวปรีญาพร นนทะศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6340115205 นางสาวภาศิตา หิรัญคำ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6340115206 นางสาวศิรินภา อุ่มกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6340115207 นางสาวสรวงสุดา ถิ่นโคกสูง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6340115208 นางสาวอรยา สิทธิขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6340115210 นายชัยมงคล เบกขุนทด คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6340115212 นายธนวันต์ ไชยตัน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6340115213 นายธีรภัทร ลิ้มศิริอังกูร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
29 6340115214 นายพงศกร มณีแสง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
30 6340115215 นายยุทธการ คุ้มกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
31 6340115216 นายศักดินนท์ ณ วงศ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
32 6340115217 นายศุภกร ย่านกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
33 6340115218 นายอนุวัฒน์ พาลี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
34 6340123101 นางสาวกาญจนา หวังดังกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
35 6340123102 นางสาวจิรัชญา ศุภวิมลพันธ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
36 6340123103 นางสาวธิรดา เตชากรธนันทร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
37 6340123104 นางสาวนิภาดา คำบุญเรือง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
38 6340123105 นางสาวพลอยชมพู แทนไธสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
39 6340123107 นางสาวสุภาพร เพียเพ็ง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
40 6340123108 นางสาวสุวิภา ขัติวงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
41 6340123109 นางสาวอรณิชา โบงูเหลือม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
42 6340123110 นายชลากร ปานาลาด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
43 6340123111 นายพันทิวา แหวนวิเศษ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
44 6340123112 นายอดิพงศ์ แพงจันทร์ศรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123