รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340106102 นางสาวจิราพร ตามกระโทก พลศึกษา10
2 6340106103 นางสาวญาดา ไทยกระโทก พลศึกษา10
3 6340106104 นางสาวนริศราพร เนินวิไล พลศึกษา10
4 6340106105 นางสาวนิลภัทร แจบไธสง พลศึกษา10
5 6340106106 นางสาวเปรมฤดี กกกระโทก พลศึกษา10
6 6340106107 นางสาวภัทรวดี พูลสวัสดิ์ พลศึกษา10
7 6340106108 นางสาวระวิวรรณ ประติเก พลศึกษา10
8 6340106109 นางสาววรัญญา แจบไธสง พลศึกษา10
9 6340106110 นางสาวสุพัตรา ชุ่มเสนา พลศึกษา10
10 6340106112 นายกรณิศ แก้วกัญญา พลศึกษา10
11 6340106114 นายชัยอนันต์ จิตแสง พลศึกษา10
12 6340106116 นายดิตถการ แก่ประโคน พลศึกษา10
13 6340106117 นายธนกฤต ทศภักดิ์ พลศึกษา10
14 6340106118 นายธนวัฒน์ ปลัดครบุรี พลศึกษา10
15 6340106121 นายปิยะราช ธนาวุฒิ พลศึกษา10
16 6340106122 นายพศิน ศรจันทร์แดง พลศึกษา10
17 6340106125 นายรัฐชัยญา สุวรรณศร พลศึกษา10
18 6340106126 นายเริงฤทธิ์ เฟื่องแดน พลศึกษา10
19 6340106127 นายวิรพล ทองเรือง พลศึกษา10
20 6340106128 นายเวชพิสิฐ วังสระ พลศึกษา10
21 6340106129 นายศรทอง พระศรี พลศึกษา10
22 6340106130 นายศุภษิต สิงห์ชา พลศึกษา10
23 6340106132 นายทวีพงษ์ วัชรประทีป พลศึกษา10
24 6340106133 นายณฐปกรณ์ กัณนอก พลศึกษา10
25 6340106201 นางสาวจิระวรรณ ทองนอก พลศึกษา10
26 6340106202 นางสาวชลธิชา อำไพพิศ พลศึกษา10
27 6340106203 นางสาวดวงขวัญ เกิดผิวดี พลศึกษา10
28 6340106204 นางสาวนฤมล สารคล่อง พลศึกษา10
29 6340106205 นางสาวปัตตาเวีย สำราญรื่น พลศึกษา10
30 6340106206 นางสาวพีรยา แจ่มฟ้า พลศึกษา10
31 6340106207 นางสาวมณฑิตา ลัทธิมนต์ พลศึกษา10
32 6340106208 นางสาวรัชดาพร ปรุงกลาง พลศึกษา10
33 6340106212 นายกรรชัย แถบทอง พลศึกษา10
34 6340106213 นายคุณากร ปาวงค์ พลศึกษา10
35 6340106214 นายชินวัฒน์ สวัสดิ์ พลศึกษา10
36 6340106215 นายณัฐพล บาลโคตรคูณ พลศึกษา10
37 6340106216 นายทิวธง วงศ์ศิริศักดิ์ พลศึกษา10
38 6340106217 นายธนพล นาครินทร์ พลศึกษา10
39 6340106218 นายธเนศ สมุติรัมย์ พลศึกษา10
40 6340106220 นายบุญนิธิ สืบจากศรี พลศึกษา10
41 6340106221 นายพนาธร เบ้ามะโน พลศึกษา10
42 6340106222 นายภัทรพล ศิริทัน พลศึกษา10
43 6340106225 นายรัฐศาสตร์ สนชาวไพร พลศึกษา10
44 6340106226 นายวัฒนชัย คำกอง พลศึกษา10
45 6340106227 นายวุฒิภัทร วันภักดี พลศึกษา10
46 6340106228 นายไวภพ เจริญชนม์ พลศึกษา10
47 6340106229 นายศิกษก นนทวงษ์ พลศึกษา10
48 6340106230 นายสุรเชษฐ์ โหระ พลศึกษา10
49 6340106231 นายอัครพล ระดาบุตร พลศึกษา10
50 6340106232 นายวีรัตน์ คงกระโทก พลศึกษา10
51 6340106233 นายปฏิพัทธิ์ พันกูล พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123