รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340107101 นางสาวกมลวรรณ แถวไธสง ภาษาไทย10
2 6340107102 นางสาวกัลยาณิน มาเรียน ภาษาไทย10
3 6340107103 นางสาวกานต์ธิดา กาบขุนทด ภาษาไทย10
4 6340107104 นางสาวเกศราพร หงษ์สกุล ภาษาไทย10
5 6340107105 นางสาวจิรวรรณ สมบูรณ์ ภาษาไทย10
6 6340107106 นางสาวชรินรัตน์ ฉาสันเทียะ ภาษาไทย10
7 6340107107 นางสาวญาณิศา เดชาจิรสิน ภาษาไทย10
8 6340107108 นางสาวณัฐนันท์ บุญพลี ภาษาไทย10
9 6340107109 นางสาวณัฐวดี ลำพึง ภาษาไทย10
10 6340107110 นางสาวธิติยา เรือนเพชร ภาษาไทย10
11 6340107111 นางสาวนันทกานต์ หมอนพังเทียม ภาษาไทย10
12 6340107112 นางสาวนิภาพร พิลาวัน ภาษาไทย10
13 6340107113 นางสาวนิราภร สร้อยสูงเนิน ภาษาไทย10
14 6340107114 นางสาวปณิตา ราชเจริญ ภาษาไทย10
15 6340107115 นางสาวปรีดาภรณ์ ก้อนสูงเนิน ภาษาไทย10
16 6340107116 นางสาวพรรภษา ตากงูเหลือม ภาษาไทย10
17 6340107117 นางสาวเฟื่องลดา หมายใกล้กลาง ภาษาไทย10
18 6340107119 นางสาวเวณิกา ปลั่งกลาง ภาษาไทย10
19 6340107120 นางสาวศุภดารา เชื้อประทุม ภาษาไทย10
20 6340107121 นางสาวสุดารัตน์ ปัดธุลี ภาษาไทย10
21 6340107122 นางสาวสุภาวิดา ทินราช ภาษาไทย10
22 6340107123 นางสาวหยาดฟ้า เกรัมย์ ภาษาไทย10
23 6340107124 นางสาวอรพิมพ์ บุญสวา ภาษาไทย10
24 6340107125 นางสาวอัจฉรา อารีรัมย์ ภาษาไทย10
25 6340107126 นางสาวอารยา มุงธิราช ภาษาไทย10
26 6340107127 นายกฤษดา สมปานวัง ภาษาไทย10
27 6340107128 นายพิเชษฐ์ ทาหาร ภาษาไทย10
28 6340107129 นายสมประสงค์ แสนนั่งล้อม ภาษาไทย10
29 6340107201 นางสาวกรรณิการ์ ดิษขุนทด ภาษาไทย10
30 6340107202 นางสาวกานดา สีสำโรง ภาษาไทย10
31 6340107203 นางสาวกุลนิษฐ์ ชำกรม ภาษาไทย10
32 6340107204 นางสาวจณิสตา แย้มศรี ภาษาไทย10
33 6340107205 นางสาวจิราภา จิตรเงิน ภาษาไทย10
34 6340107206 นางสาวชุติมา องอาจ ภาษาไทย10
35 6340107207 นางสาวณัชกมล ดิษฐ์กระโทก ภาษาไทย10
36 6340107208 นางสาวณัฐนันท์ บุญเอื้อ ภาษาไทย10
37 6340107209 นางสาวณิชาพัชร์ กุศลคุ้ม ภาษาไทย10
38 6340107210 นางสาวนริศรา บุญเสริม ภาษาไทย10
39 6340107211 นางสาวนันท์นภัส อุปถัมภ์ ภาษาไทย10
40 6340107212 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร ภาษาไทย10
41 6340107213 นางสาวเบญญา พลานิวัติ ภาษาไทย10
42 6340107214 นางสาวปรีชญา สุขยอด ภาษาไทย10
43 6340107215 นางสาวปุณณดา ชูโคกกรวด ภาษาไทย10
44 6340107216 นางสาวแพรพิมพ์พรรณ มั่นแสวง ภาษาไทย10
45 6340107217 นางสาวมลชนก โพธิ์นอก ภาษาไทย10
46 6340107218 นางสาววรรณดี คร่ำสุข ภาษาไทย10
47 6340107220 นางสาวสุจิตรา สุพัฒน์ ภาษาไทย10
48 6340107221 นางสาวสุธาสินี แสวงสิทธิ์ ภาษาไทย10
49 6340107222 นางสาวสุวิมล หาทรัพย์ ภาษาไทย10
50 6340107223 นางสาวหัทยา อ้นสูงเนิน ภาษาไทย10
51 6340107224 นางสาวอรวรรณ เหี้ยมขุนทด ภาษาไทย10
52 6340107225 นางสาวอัฉราพร ลาดช้อย ภาษาไทย10
53 6340107226 นางสาวอินทิรา ศรีนอก ภาษาไทย10
54 6340107227 นายจิรวัฒน์ เกตุจังหรีด ภาษาไทย10
55 6340107228 นายวิศวัฒน์ วรศรี ภาษาไทย10
56 6340107229 นายสมมาศ จันทร์ธรรม ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123