รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207106 : สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440102201 นางสาวกมลวรรณ ปานทน ภาษาอังกฤษ10
2 6440102202 นางสาวกัลยาณี เล็กกระโทก ภาษาอังกฤษ10
3 6440102203 นางสาวจริยาพร คงบรรทัด ภาษาอังกฤษ10
4 6440102204 นางสาวชญาดา เดือนกลาง ภาษาอังกฤษ10
5 6440102205 นางสาวณัฐธิดา คัสดี ภาษาอังกฤษ10
6 6440102206 นางสาวดวงกมล บุญไทยกลาง ภาษาอังกฤษ10
7 6440102207 นางสาวธัญชนก แพงเพ็ง ภาษาอังกฤษ10
8 6440102208 นางสาวนิธยาภรณ์ ศรีวรขันธุ์ ภาษาอังกฤษ10
9 6440102209 นางสาวปัทมาพร สีสืบมา ภาษาอังกฤษ10
10 6440102210 นางสาวผกาวรรณ การถาง ภาษาอังกฤษ10
11 6440102211 นางสาวภัทรธิดา เจริญรักษ์ ภาษาอังกฤษ10
12 6440102212 นางสาวภูมิใจ ช่วยเพ็ญ ภาษาอังกฤษ10
13 6440102213 นางสาวรติยาภรณ์ แอมกระโทก ภาษาอังกฤษ10
14 6440102214 นางสาววันนิสา เปลี่ยนสำโรง ภาษาอังกฤษ10
15 6440102215 นางสาวศิรภัสสร ปิ่นเพ็ชร ภาษาอังกฤษ10
16 6440102216 นางสาวสาริศา จงท่วมกลาง ภาษาอังกฤษ10
17 6440102217 นางสาวสุชัญญา ถิระกิตติพันธุ์ ภาษาอังกฤษ10
18 6440102218 นางสาวสุนิษา แก้วกิ่ง ภาษาอังกฤษ10
19 6440102219 นางสาวอภัยวรรณ อ้นนา ภาษาอังกฤษ10
20 6440102221 นายกฤติพงษ์ อุตมานันท์ ภาษาอังกฤษ10
21 6440102222 นายคมพิสิฐ ชญาธรธนพิสิฐ ภาษาอังกฤษ10
22 6440102223 นายณัฐพงศ์ แก้วกลาง ภาษาอังกฤษ10
23 6440102224 นายธนภัทร บัวสำราญ ภาษาอังกฤษ10
24 6440102225 นายนราธิป เอี้ยงแสนเมือง ภาษาอังกฤษ10
25 6440102226 นายภูมิพัฒน์ จิระพัฒน์พงศ์ ภาษาอังกฤษ10
26 6440102227 นายสรวิศ โฆษิตวุทธิ์ ภาษาอังกฤษ10
27 6440102228 นายสิรภพ อุ่นละม้าย ภาษาอังกฤษ10
28 6440102229 นายอติชาต ชนะนา ภาษาอังกฤษ10
29 6440102230 นายอัลดาชา ด่านกลาง ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123