รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา404019 : วิทยาการคำนวณ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440109102 นางสาวกัลยกร พันธุ์โยศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6440109103 นางสาวขวัญจิรา คำรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6440109104 นางสาวขวัญสิริ เพ็ญภักดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
4 6440109105 นางสาวจรัญญา ศรีปรุงบำรุงวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6440109106 นางสาวจุฑาภัท หวังอ้อมกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6440109107 นางสาวชมภู่ ดีสวน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
7 6440109108 นางสาวช่อผกา อาสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6440109109 นางสาวนประภา คาถาพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6440109110 นางสาวนภัสวรรณ ชวนขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6440109111 นางสาวบุศราวดี ศรีบ้านโพน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6440109112 นางสาวบุษยา เจริญด่าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6440109113 นางสาวเบญจภรณ์ ดาวสันเทียะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
13 6440109114 นางสาวปิยธิดา โชติกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
14 6440109115 นางสาวปิยะธิดา ใสนา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
15 6440109117 นางสาวพัชริกา หรั่งทองหลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
16 6440109118 นางสาวพิมพ์พิชชา สุรชาติเมธินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
17 6440109119 นางสาวเพียงดาว หนีพาล วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
18 6440109120 นางสาวไพลิน วงษ์ศรีสังข์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
19 6440109121 นางสาวภัทราวดี คำไทยกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
20 6440109122 นางสาวยศพร กองขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
21 6440109123 นางสาวศิริลักษณ์ พิมพ์วงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
22 6440109124 นางสาวอรกานต์ หลงสีภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
23 6440109125 นางสาวอาธิตา จันสีดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
24 6440109126 นางสาวอิสราพร ส่วนบุญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
25 6440109127 นางสาวเอวิตรา เสกขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6440109128 นายเกียรติศักดิ์ ภายสันใจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
27 6440109129 นายเอกนฤน สุธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123