รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา404028 : ชีวเคมีประยุกต์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340105101 นางสาวกาญจนา มนตรีชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6340105102 นางสาวกุสุมา เสียมขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6340105103 นางสาวขนิษฐา สมภาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
4 6340105109 นางสาวณัฐณิชา แสนสำอางค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6340105115 นางสาวนันท์สินี ยวนกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6340105116 นางสาวปิยธิดา ไมขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
7 6340105120 นางสาวเมขลา พนักปัญญา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6340105122 นางสาววิลินดา สุริยะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6340105125 นางสาวศุจินธร มะเริงสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6340105126 นางสาวสุกัญญา พวงเหงี่ยม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6340105127 นางสาวอภิชญา แดงสูงเนิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6340105129 นางสาวอิสรา ยะสีดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123