รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา206206 : ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440101101 นางสาวกานต์มณีชนก ตู้จำนงค์ ภาษาไทย10
2 6440101102 นางสาวขนิษฐา สีหะอินทร์ ภาษาไทย10
3 6440101103 นางสาวจีรวรรณ แก้วบุญ ภาษาไทย10
4 6440101104 นางสาวฐิตารีย์ วิสุทธิแพทย์ ภาษาไทย10
5 6440101105 นางสาวเณศรา หมั่นวงษ์ ภาษาไทย10
6 6440101106 นางสาวตมิสา คำผม ภาษาไทย10
7 6440101108 นางสาวนิภาพร ศรีชัย ภาษาไทย10
8 6440101109 นางสาวบุณยานุช ทานกระโทก ภาษาไทย10
9 6440101110 นางสาวปราณปริยา จันทร์วิเศษ ภาษาไทย10
10 6440101111 นางสาวพรทิพย์ หามนตรี ภาษาไทย10
11 6440101112 นางสาวพรรณพษา ศรีทองอนันต์ ภาษาไทย10
12 6440101113 นางสาวภัทรวรินทร์ คำดี ภาษาไทย10
13 6440101114 นางสาวเมธาวี ไตรพรม ภาษาไทย10
14 6440101115 นางสาววรกุล จ่างโพธิ์ ภาษาไทย10
15 6440101116 นางสาววรรณภา ขอมีกลาง ภาษาไทย10
16 6440101117 นางสาววิสุดา บุตดี ภาษาไทย10
17 6440101118 นางสาวสุพิชฌาย์ สิงห์น้อย ภาษาไทย10
18 6440101119 นางสาวสุภาวิดา อินคง ภาษาไทย10
19 6440101120 นางสาวอภิญญา จันสด ภาษาไทย10
20 6440101121 นางสาวอาภัสรา สิงห์อุดม ภาษาไทย10
21 6440101122 นายกลวัชร สุริยจันทร์ ภาษาไทย10
22 6440101123 นายเฉลิมเดช จาดเชื้อ ภาษาไทย10
23 6440101124 นายชุติมันต์ เนียมน้อย ภาษาไทย10
24 6440101125 นายธนาสิทธิ์ ชุมจิต ภาษาไทย10
25 6440101126 นายวิทวัส ประสานศักดิ์ ภาษาไทย10
26 6440101127 นายศุภกร ตองอบ ภาษาไทย10
27 6440101128 นายสุกฤษฎิ์ ชูโคกกรวด ภาษาไทย10
28 6440101129 นายอรรถชัย โชติกลาง ภาษาไทย10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29 6140307322 นางสาวรุ่งรัศมี สมมาตย์ ไทย40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123