รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา206206 : ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440101201 นางสาวใกล้รุ่ง โชติฉิม ภาษาไทย10
2 6440101202 นางสาวจารุนันท์ สุภา ภาษาไทย10
3 6440101203 นางสาวชญาดา เรืองเจริญ ภาษาไทย10
4 6440101204 นางสาวณัฐกานต์ โปร่งกระโทก ภาษาไทย10
5 6440101205 นางสาวดาราณี สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย10
6 6440101206 นางสาวนภาพร แนบพุดซา ภาษาไทย10
7 6440101207 นางสาวนิตติญา พุทธา ภาษาไทย10
8 6440101208 นางสาวบัณฑิตา คุณาจารย์ ภาษาไทย10
9 6440101209 นางสาวเบญจพร คำบุญ ภาษาไทย10
10 6440101210 นางสาวปรีดาวรรณ ขวัญอ่อน ภาษาไทย10
11 6440101211 นางสาวพรทิพา สุขสวัสดิ์ ภาษาไทย10
12 6440101212 นางสาวพัชราพร พะเนาไธสง ภาษาไทย10
13 6440101213 นางสาวภิชชาพร หอมขุนทด ภาษาไทย10
14 6440101214 นางสาวยุพา ราชวัตร ภาษาไทย10
15 6440101215 นางสาววรรณกานต์ มาประจวบ ภาษาไทย10
16 6440101216 นางสาววิชญาพร กลิ่นสุคนธ์ ภาษาไทย10
17 6440101217 นางสาวศรันภัสร์ วงศ์กีรติจินดา ภาษาไทย10
18 6440101218 นางสาวสุภาภรณ์ เสิ้งสูงเนิน ภาษาไทย10
19 6440101220 นางสาวอาทิตยา จุฬามณี ภาษาไทย10
20 6440101221 นางสาวอิสริยา ชุมศรี ภาษาไทย10
21 6440101222 นายจีรศักดิ์ ยอดเยี่ยม ภาษาไทย10
22 6440101223 นายชาญณรงค์ สายมงคล ภาษาไทย10
23 6440101224 นายณัฐพงษ์ มีวงษ์ ภาษาไทย10
24 6440101225 นายภาสุ เจตนาดี ภาษาไทย10
25 6440101226 นายศิวกร ทองแย้ม ภาษาไทย10
26 6440101227 นายสิทธิศักดิ์ ทองแย้ม ภาษาไทย10
27 6440101228 นายสุทธวีร์ เงินลาด ภาษาไทย10
28 6440101229 นายอัมรินทร์ คงฤทธิ์ ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123