รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา513016 : วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจำลองผล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6441403102 นางสาวณฐิฌา โยสะมา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
2 6441403105 นางสาวศศิวิมล บัญดิษรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม72
3 6441403106 นางสาวสโรชา เวินสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
4 6441403107 นางสาวอนันญาลักษณ์ ฆ้องชัย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
5 6441403108 นายกีรติ เจริญโต๊ะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
6 6441403112 นายณรงค์ชัย อ่วมในเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
7 6441403113 นายณัฐวัตร อุทัยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
8 6441403114 นายณัฐวุฒิ รัตน์เพ็ชร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
9 6441403116 นายธนวัฒน์ พักตรแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
10 6441403117 นายธนะกาญจน์ แฟสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
11 6441403119 นายนราธิป เบียฬขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
12 6441403120 นายพันธกานต์ วรรณปะเต วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
13 6441403121 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
14 6441403122 นายเรวัชร์ นเรกุล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123