รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา602301 : ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6340216101 นางสาวกัญณ์กนิษฐ์ วิจิตรจริยา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
2 6340216102 นางสาวกัณฐิกา พรมเดช อนามัยสิ่งแวดล้อม10
3 6340216103 นางสาวจิราพร อ่อนศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
4 6340216104 นางสาวชลธิชา อร่าม อนามัยสิ่งแวดล้อม10
5 6340216106 นางสาวปนัดดา พหุนันต์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
6 6340216107 นางสาวปรีดาพร โหมขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
7 6340216108 นางสาวพรพันธ์ รุ่งหมื่นไวย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
8 6340216109 นางสาวพลอย วังศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
9 6340216110 นางสาวพลอยชมพู กลอนโพธิ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
10 6340216111 นางสาวพัชนีกร ลาสุเล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
11 6340216112 นางสาวโยศิตา โกเมน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
12 6340216113 นางสาววีรยา ฤทธิ์จรูญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
13 6340216114 นางสาวศิริรัตน์ กลางสร้อย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
14 6340216116 นางสาวสุธาทิพย์ สินประกอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
15 6340216117 นางสาวอภัทชา ทวีผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
16 6340216118 นายต้นคิด แดงไผ่ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
17 6340216119 นายวรากร สระกิ่ง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
18 6340216120 นายสธน สืบจะบก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123