รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา212374 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340109101 นางสาวกานดา แผ่วสูงเนิน สังคมศึกษา10
2 6340109103 นางสาวณัฎฐ์ฐากร เนียมสูงเนิน สังคมศึกษา10
3 6340109104 นางสาวณัฐวดี ดีไพร สังคมศึกษา10
4 6340109105 นางสาวทัศนีย์ กันทะวิชัย สังคมศึกษา10
5 6340109106 นางสาวนริศรา กินขุนทด สังคมศึกษา10
6 6340109107 นางสาวเนตรนภา แซ่ล้อ สังคมศึกษา10
7 6340109109 นางสาวปรียานุช บุตรตะโน สังคมศึกษา10
8 6340109110 นางสาวพรรณษา ป้องขันธ์ สังคมศึกษา10
9 6340109111 นางสาวพัชราภรณ์ คันทะนาค สังคมศึกษา10
10 6340109113 นางสาวลภัสรินทร์ ยศรุ่งเรือง สังคมศึกษา10
11 6340109116 นางสาวศิลาวดี มุ่งกลาง สังคมศึกษา10
12 6340109118 นางสาวสิริวรดา รุ่งพิรุณ สังคมศึกษา10
13 6340109119 นางสาวสุวิมล เพียรชอบ สังคมศึกษา10
14 6340109120 นางสาวอาทิตยา สุขสานต์ สังคมศึกษา10
15 6340109121 นางสาวอิสริยาภรณ์ ประดิษฐ์ธรรม สังคมศึกษา10
16 6340109122 นายจิรวัฒน์ ต่อศรี สังคมศึกษา10
17 6340109123 นายญาณวัฒน์ กองเเก้ว สังคมศึกษา10
18 6340109124 นายธนพล บรรจงปรุ สังคมศึกษา10
19 6340109125 นายธันวา รุ่งวิทยา สังคมศึกษา10
20 6340109126 นายพลากร ปีกกระโทก สังคมศึกษา10
21 6340109128 นายวราวุฒิ ชำนาญ สังคมศึกษา10
22 6340109129 จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ ดีขุนทด สังคมศึกษา10
23 6340109130 จ่าสิบตรี อัมรินทร์ ลิไสย์ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123