รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา203032 : ออกแบบกราฟิก
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440112101 นางสาวกฤษติญา ทันนิการ ศิลปศึกษา10
2 6440112102 นางสาวจิณณพัต พัชรมนตรี ศิลปศึกษา10
3 6440112103 นางสาวจิราภา เกียรตินอก ศิลปศึกษา10
4 6440112104 นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาว ศิลปศึกษา10
5 6440112105 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมโสม ศิลปศึกษา10
6 6440112106 นางสาวชาลิสา บุญประสงค์ ศิลปศึกษา10
7 6440112107 นางสาวนิตยา บัวสะบาล ศิลปศึกษา10
8 6440112108 นางสาวไปรยา กว้างขวาง ศิลปศึกษา10
9 6440112109 นางสาวพัชราทร เถื่อนชำนาญ ศิลปศึกษา10
10 6440112110 นางสาวพิชชากร เทียมกระโทก ศิลปศึกษา10
11 6440112111 นางสาวภัทราวดี ถ่ายสูงเนิน ศิลปศึกษา10
12 6440112112 นางสาวรัตนาภรณ์ เที่ยงเดช ศิลปศึกษา10
13 6440112113 นางสาววรัญญา จงจอหอ ศิลปศึกษา10
14 6440112115 นางสาวศิริกานดา โพธิ์ขาว ศิลปศึกษา10
15 6440112116 นางสาวสานฝัน พุทชาลี ศิลปศึกษา10
16 6440112117 นางสาวอนันตา เกษมสุข ศิลปศึกษา10
17 6440112118 นางสาวอรณิชา ทีทัศน์ ศิลปศึกษา10
18 6440112119 นางสาวอินทิรา กองกุล ศิลปศึกษา10
19 6440112120 นายจักรกฤษ โคกขุนทด ศิลปศึกษา10
20 6440112121 นายชัยวัฒน์ กร่ำมะเริง ศิลปศึกษา10
21 6440112122 นายณัฐวุฒิ อนันตศิลป์ ศิลปศึกษา10
22 6440112123 นายธนา คงเสถียร ศิลปศึกษา10
23 6440112124 นายบูรพา โพคำทุย ศิลปศึกษา10
24 6440112125 นายวรกันต์ วรนาด ศิลปศึกษา10
25 6440112126 นายศรัณ บุญเพ็ง ศิลปศึกษา10
26 6440112127 นายอนาคิน ชอบช้าง ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123