รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา203032 : ออกแบบกราฟิก
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440112201 นางสาวเก็จมณี อวนศรี ศิลปศึกษา10
2 6440112203 นางสาวจีรนันท์ วรบุตร ศิลปศึกษา10
3 6440112204 นางสาวจุไรรัตน์ เชยโพธิ์ ศิลปศึกษา10
4 6440112206 นางสาวทิพามณี แสงจันทร์ ศิลปศึกษา10
5 6440112207 นางสาวปรียาพัช เพชรประไพ ศิลปศึกษา10
6 6440112208 นางสาวพรชิญา วรชัย ศิลปศึกษา10
7 6440112209 นางสาวพัทธมน แก้วเพ็ชร ศิลปศึกษา10
8 6440112210 นางสาวเพชรลดา ราชสมบัติ ศิลปศึกษา10
9 6440112211 นางสาวมณีนุช เรืองคำ ศิลปศึกษา10
10 6440112212 นางสาววรรณิดา นิลจอหอ ศิลปศึกษา10
11 6440112213 นางสาววาสนา ชื่นหมื่นไวย์ ศิลปศึกษา72
12 6440112214 นางสาวศิญาณี ทองดี ศิลปศึกษา10
13 6440112215 นางสาวศุภลักษณ์ ศิริไทย ศิลปศึกษา10
14 6440112216 นางสาวโสภาพร บุญเฟรือง ศิลปศึกษา10
15 6440112218 นางสาวอากุลภัค ธัญลักษณ์ ศิลปศึกษา10
16 6440112219 นายเกียรติศักดิ์ จงเทพ ศิลปศึกษา10
17 6440112220 นายจักรพันธ์ จิตพิมาย ศิลปศึกษา10
18 6440112221 นายชินวัตร วงศ์ไทย ศิลปศึกษา10
19 6440112222 นายเทพพิทักษ์ ศรีพิพัฒน์ ศิลปศึกษา10
20 6440112223 นายนโรดม เสฐียรโกเศศ ศิลปศึกษา10
21 6440112224 นายพงศ์พาณิช อารีรักษ์ ศิลปศึกษา10
22 6440112225 นายวาคิม วิลัย ศิลปศึกษา10
23 6440112226 นายสิทธิพงษ์ บุญเกษม ศิลปศึกษา10
24 6440112227 นายอภิรัตน์ อินทุรัตน์ ศิลปศึกษา10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 5940401425 นางสาวอรทัย ใจจุลละ นิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123