รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240701337 นายกรกช อันธิไชย รปศ.40
2 6240701402 นางสาวกัลยา เดชโมรา รปศ.40
 คณะวิทยาการจัดการ
3 6360502102 นางสาวกุลธิดา จรจันทร์ การจัดการ10
4 6360502103 นางสาวเกวลิน จันทะวัน การจัดการ10
5 6360502104 นางสาวเกวลี สุขก้อง การจัดการ10
6 6360502107 นางสาวชลธิชา โหมกหมื่นไวย การจัดการ10
7 6360502108 นางสาวชวัลรัตน์ แต้อวง การจัดการ10
8 6360502109 นางสาวชุดาวรรณ ขันทัพไทย การจัดการ10
9 6360502117 นางสาวพรพิมล เมฆสุวรรณ การจัดการ10
10 6360502128 นางสาวศิริยาภรณ์ สันทัดรัมย์ การจัดการ72
11 6360502131 นางสาวศุภิสรา เข็มณรงค์ การจัดการ10
12 6360502133 นางสาวสุฐิตา อุดม การจัดการ10
13 6360502135 นางสาวเหมือนฝัน สุนทราวิรัตน์ การจัดการ10
14 6360502138 นางสาวอุษา อุ่นอก การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123