รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061201 : ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะพยาบาลศาสตร์
1 6542001101 นางสาวกมลพรรณ วิเศษ พย.บ.10
2 6542001102 นางสาวกรรณิกา วันวาน พย.บ.10
3 6542001103 นางสาวกรรณิการ์ สุนทะมาศ พย.บ.10
4 6542001104 นางสาวกรวรรณ อุทัยสา พย.บ.10
5 6542001105 นางสาวกฤติยา เพียสีนุย พย.บ.10
6 6542001106 นางสาวกัญญารัตน์ ใจสุข พย.บ.10
7 6542001107 นางสาวจันทร์นภา หานุสิงห์ พย.บ.10
8 6542001108 นางสาวฉัตรฤดี สามสี พย.บ.10
9 6542001109 นางสาวชนิตา โชติสันเทียะ พย.บ.10
10 6542001110 นางสาวชาลิสา โถทอง พย.บ.10
11 6542001111 นางสาวฐนิชา ชาวน่าน พย.บ.10
12 6542001112 นางสาวฐิติวรดา คชสูงเนิน พย.บ.10
13 6542001113 นางสาวณัชชารินทร์ ใจดี พย.บ.10
14 6542001114 นางสาวณัฐธิดา อัศวธนการณ์ พย.บ.60
15 6542001115 นางสาวดาริคษา ฉัตรพิมาย พย.บ.10
16 6542001116 นางสาวทิวาพร จินทองหลาบ พย.บ.10
17 6542001117 นางสาวธิดารัตน์ ฝาดกระโทก พย.บ.10
18 6542001118 นางสาวนงนภัส โสระธิวา พย.บ.10
19 6542001119 นางสาวนัฐรุจา หาญนา พย.บ.10
20 6542001120 นางสาวบุศยรินทร์ สวดธรรมกิตติ์ พย.บ.10
21 6542001121 นางสาวปภาวี แท่นทอง พย.บ.10
22 6542001122 นางสาวประนิดา วงค์ไชยสิทธิ์ พย.บ.10
23 6542001123 นางสาวปวิตรา สงนอก พย.บ.10
24 6542001124 นางสาวพรชนก พยัคฆสังข์ พย.บ.10
25 6542001125 นางสาวพรนภา ส่องแสง พย.บ.10
26 6542001126 นางสาวพิชญารัตน์ มอญใหม พย.บ.10
27 6542001127 นางสาวมีสุข จิตละม่อม พย.บ.10
28 6542001128 นางสาวรสิตา พิมลี พย.บ.10
29 6542001129 นางสาวลิดา สุริยะ พย.บ.10
30 6542001130 นางสาววริยาพร พามณี พย.บ.10
31 6542001131 นางสาวศรสวรรค์ ไทยสมัคร พย.บ.10
32 6542001132 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิรัตน์กุล พย.บ.10
33 6542001133 นางสาวศุภัชญา ทาเพียรธุ พย.บ.10
34 6542001134 นางสาวสุจิตรา ประจิตร พย.บ.10
35 6542001135 นางสาวสุดาพร บุญล้อม พย.บ.10
36 6542001136 นางสาวสุดารัตน์ สืบสาย พย.บ.10
37 6542001137 นางสาวสุพรรณษา สร้อยสำโรง พย.บ.10
38 6542001138 นางสาวสุภาวิดา แขวงแข่งขัน พย.บ.10
39 6542001139 นางสาวสุวนันท์ แสงจันทร์ พย.บ.10
40 6542001140 นางสาวเสาวภา แก้วศรีนวล พย.บ.10
41 6542001141 นางสาวอรนิภา ศรีบุญเรือง พย.บ.10
42 6542001142 นายกฤตกร ศรีรางกูล พย.บ.60
43 6542001143 นายคุณาณัชญ์ โปร่งกลิ่น พย.บ.10
44 6542001201 นางสาวกรรณิกา วรรณศรี พย.บ.10
45 6542001202 นางสาวกรรณิการ์ ชิมสำโรง พย.บ.10
46 6542001203 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมโคกสูง พย.บ.10
47 6542001204 นางสาวกฤตยา จันศิริ พย.บ.10
48 6542001205 นางสาวกัญญาภัค เกื้อกูล พย.บ.10
49 6542001206 นางสาวจริยาวดี กองพิธี พย.บ.10
50 6542001207 นางสาวจิรชยา ขันตรี พย.บ.10
51 6542001208 นางสาวชนิตา คำเพ็ง พย.บ.10
52 6542001209 นางสาวชลิตา เสนานิคม พย.บ.10
53 6542001210 นางสาวญาดา นามโนรินทร์ พย.บ.10
54 6542001211 นางสาวฐิตาพร อินทร์อ่อน พย.บ.10
55 6542001212 นางสาวณธิดา เพ็งคำปั้ง พย.บ.10
56 6542001213 นางสาวณัฐกานต์ เจริญรัมย์ พย.บ.10
57 6542001214 นางสาวดลลญา บัวจะโป๊ะ พย.บ.10
58 6542001215 นางสาวดุษฎี คำกอง พย.บ.10
59 6542001216 นางสาวธิดารักษ์ อินธิแสง พย.บ.10
60 6542001217 นางสาวธีรพร ศรีลาวงษ์ พย.บ.10
61 6542001218 นางสาวนัฐพร ศักดิ์อำนวย พย.บ.10
62 6542001219 นางสาวนันทิศา แก้วปัตตะ พย.บ.10
63 6542001220 นางสาวปภัสรา สารสำคัญ พย.บ.10
64 6542001221 นางสาวประกายรัตน์ กิ่งมะลัง พย.บ.10
65 6542001222 นางสาวปราณจิตราเทพ ตั้งพิทักษ์ไกร พย.บ.10
66 6542001223 นางสาวปิยธิดา เหลือขัน พย.บ.10
67 6542001224 นางสาวพรชิตา ทองสถิตย์ พย.บ.10
68 6542001225 นางสาวพรรณารายณ์ ศรีเดช พย.บ.10
69 6542001226 นางสาวภัทราพร มั่งมี พย.บ.10
70 6542001227 นางสาวยลลดา มะปรางก่ำ พย.บ.10
71 6542001228 นางสาวลลิตา ช่วยงาน พย.บ.10
72 6542001229 นางสาววรินทร์ธร อัยลา พย.บ.10
73 6542001230 นางสาววิริยา ศรีชะอุ่ม พย.บ.10
74 6542001231 นางสาวศศิธารา ทัดแก้ว พย.บ.10
75 6542001232 นางสาวศุภนิตา พิมปัดชา พย.บ.10
76 6542001233 นางสาวสรินยา ลาเดิ่น พย.บ.10
77 6542001234 นางสาวสุชานันท์ สาริบุตร พย.บ.10
78 6542001235 นางสาวสุดารัตน์ โปะปะนม พย.บ.10
79 6542001237 นางสาวสุภาภัทร เก่งแรง พย.บ.10
80 6542001238 นางสาวสุรีรัตน์ เพ็ชรกิ่ง พย.บ.10
81 6542001239 นางสาวสุวพัชร ไชยชุม พย.บ.10
82 6542001240 นางสาวอภิรดี เวกสันเทียะ พย.บ.10
83 6542001241 นางสาวอันนิชา ชาญเขว้า พย.บ.10
84 6542001242 นายกิติพงษ์ ทวีสุข พย.บ.10
85 6542001243 นายธนวัฒน์ ฉิมกูล พย.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123