รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061303 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6080121108 นางสาวนภัสกรณ์ บ่าพิมาย อุตสาหกรรมศึกษา10
2 6180106123 นายธีรศักดิ์ บรรจงปรุ พละ10
 คณะพยาบาลศาสตร์
3 6542001101 นางสาวกมลพรรณ วิเศษ พย.บ.10
4 6542001102 นางสาวกรรณิกา วันวาน พย.บ.10
5 6542001103 นางสาวกรรณิการ์ สุนทะมาศ พย.บ.10
6 6542001104 นางสาวกรวรรณ อุทัยสา พย.บ.10
7 6542001105 นางสาวกฤติยา เพียสีนุย พย.บ.10
8 6542001106 นางสาวกัญญารัตน์ ใจสุข พย.บ.10
9 6542001107 นางสาวจันทร์นภา หานุสิงห์ พย.บ.10
10 6542001108 นางสาวฉัตรฤดี สามสี พย.บ.10
11 6542001109 นางสาวชนิตา โชติสันเทียะ พย.บ.10
12 6542001110 นางสาวชาลิสา โถทอง พย.บ.10
13 6542001111 นางสาวฐนิชา ชาวน่าน พย.บ.10
14 6542001112 นางสาวฐิติวรดา คชสูงเนิน พย.บ.10
15 6542001113 นางสาวณัชชารินทร์ ใจดี พย.บ.10
16 6542001114 นางสาวณัฐธิดา อัศวธนการณ์ พย.บ.60
17 6542001115 นางสาวดาริคษา ฉัตรพิมาย พย.บ.10
18 6542001116 นางสาวทิวาพร จินทองหลาบ พย.บ.10
19 6542001117 นางสาวธิดารัตน์ ฝาดกระโทก พย.บ.10
20 6542001118 นางสาวนงนภัส โสระธิวา พย.บ.10
21 6542001119 นางสาวนัฐรุจา หาญนา พย.บ.10
22 6542001120 นางสาวบุศยรินทร์ สวดธรรมกิตติ์ พย.บ.10
23 6542001121 นางสาวปภาวี แท่นทอง พย.บ.10
24 6542001122 นางสาวประนิดา วงค์ไชยสิทธิ์ พย.บ.10
25 6542001123 นางสาวปวิตรา สงนอก พย.บ.10
26 6542001124 นางสาวพรชนก พยัคฆสังข์ พย.บ.10
27 6542001125 นางสาวพรนภา ส่องแสง พย.บ.10
28 6542001126 นางสาวพิชญารัตน์ มอญใหม พย.บ.10
29 6542001127 นางสาวมีสุข จิตละม่อม พย.บ.10
30 6542001128 นางสาวรสิตา พิมลี พย.บ.10
31 6542001129 นางสาวลิดา สุริยะ พย.บ.10
32 6542001130 นางสาววริยาพร พามณี พย.บ.10
33 6542001131 นางสาวศรสวรรค์ ไทยสมัคร พย.บ.10
34 6542001132 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิรัตน์กุล พย.บ.10
35 6542001133 นางสาวศุภัชญา ทาเพียรธุ พย.บ.10
36 6542001134 นางสาวสุจิตรา ประจิตร พย.บ.10
37 6542001135 นางสาวสุดาพร บุญล้อม พย.บ.10
38 6542001136 นางสาวสุดารัตน์ สืบสาย พย.บ.10
39 6542001137 นางสาวสุพรรณษา สร้อยสำโรง พย.บ.10
40 6542001138 นางสาวสุภาวิดา แขวงแข่งขัน พย.บ.10
41 6542001139 นางสาวสุวนันท์ แสงจันทร์ พย.บ.10
42 6542001140 นางสาวเสาวภา แก้วศรีนวล พย.บ.10
43 6542001141 นางสาวอรนิภา ศรีบุญเรือง พย.บ.10
44 6542001142 นายกฤตกร ศรีรางกูล พย.บ.60
45 6542001143 นายคุณาณัชญ์ โปร่งกลิ่น พย.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123