รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา204103 : การละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540116101 นางสาวกนกวรรณ สอนรมย์ นาฏศิลป์ไทย10
2 6540116102 นางสาวกรรณิการ์ สอนรมย์ นาฏศิลป์ไทย10
3 6540116103 นางสาวขวัญจิรา เทวอนรัมย์ นาฏศิลป์ไทย10
4 6540116104 นางสาวจารุมน พรมสา นาฏศิลป์ไทย10
5 6540116105 นางสาวจิรภา จันทร์แวง นาฏศิลป์ไทย10
6 6540116106 นางสาวจีรนันท์ แรมฉิมพลี นาฏศิลป์ไทย10
7 6540116107 นางสาวฐิติมา ศรีจำปา นาฏศิลป์ไทย10
8 6540116108 นางสาวนวพรรษ เรืองอินทร์ นาฏศิลป์ไทย10
9 6540116109 นางสาวปณิดา รักษากุล นาฏศิลป์ไทย10
10 6540116110 นางสาวพัชรินทร์ ชาลีเปรี่ยม นาฏศิลป์ไทย10
11 6540116111 นางสาวพัชรีญา รัตนประทุม นาฏศิลป์ไทย10
12 6540116112 นางสาวพิชชานันท์ โพธิ์นคร นาฏศิลป์ไทย10
13 6540116113 นางสาวพีรัญพัช อิทธิไชยรุจกร นาฏศิลป์ไทย10
14 6540116114 นางสาวเลิศกัญญา แพไธสง นาฏศิลป์ไทย10
15 6540116115 นางสาวสาวิตรี ฉ่ำพะเนา นาฏศิลป์ไทย10
16 6540116116 นางสาวอนงค์รดี เครือผักปัง นาฏศิลป์ไทย10
17 6540116117 นางสาวอนงลักษณ์ อาจเวทย์ นาฏศิลป์ไทย10
18 6540116118 นางสาวอภิชญาภา งอกโพธิ์ นาฏศิลป์ไทย10
19 6540116119 นางสาวอมรรัตน์ รินสันเทียะ นาฏศิลป์ไทย10
20 6540116120 นางสาวเอมอร ป้อมสุวรรณ์ นาฏศิลป์ไทย60
21 6540116121 นายกัมปนาท ยมชัยภูมิ นาฏศิลป์ไทย10
22 6540116122 นายธนภูมิ ทรายงาม นาฏศิลป์ไทย10
23 6540116123 นายธนากร แก้วนอก นาฏศิลป์ไทย10
24 6540116124 นายนัตตภูมิ จูงใจ นาฏศิลป์ไทย10
25 6540116125 นายนิวัฒน์ จำลองมุข นาฏศิลป์ไทย10
26 6540116126 นายปิยวัฒน์ ก้านพิมาย นาฏศิลป์ไทย10
27 6540116127 นายวาคิม คัชนะแสง นาฏศิลป์ไทย10
28 6540116128 นายสิทธิพงศ์ เตียงงา นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123