รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540106101 นางสาวกชกร อนันเต่า การศึกษาปฐมวัย10
2 6540106102 นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี การศึกษาปฐมวัย10
3 6540106103 นางสาวกันยาวีร์ รัตนธีรศิลป์ การศึกษาปฐมวัย10
4 6540106104 นางสาวเกศราภรณ์ ศรีสังข์ การศึกษาปฐมวัย10
5 6540106105 นางสาวชลธิชา บุตรพรม การศึกษาปฐมวัย10
6 6540106106 นางสาวชุติกาญจน์ คงฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย10
7 6540106107 นางสาวณัฎฐณิชา ครองผล การศึกษาปฐมวัย10
8 6540106108 นางสาวณัฐมล หนูจันทึก การศึกษาปฐมวัย10
9 6540106109 นางสาวธนิศตา ใจแก้ว การศึกษาปฐมวัย10
10 6540106110 นางสาวนฤมล แพงโท การศึกษาปฐมวัย10
11 6540106111 นางสาวเนตรสกาว อาชีวะ การศึกษาปฐมวัย10
12 6540106112 นางสาวบุษบา พงสะพัง การศึกษาปฐมวัย10
13 6540106113 นางสาวปัณฑารีย์ อรัญศักดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
14 6540106114 นางสาวพรรณพัสสา วิลัยศรี  การศึกษาปฐมวัย10
15 6540106115 นางสาวพลอยชมพู ปุราเท การศึกษาปฐมวัย10
16 6540106116 นางสาวพิชญาภา บุญมา การศึกษาปฐมวัย10
17 6540106117 นางสาวพิณรัตน์ ธนิตศักดา การศึกษาปฐมวัย10
18 6540106118 นางสาวไพลิน คงเมือง การศึกษาปฐมวัย10
19 6540106119 นางสาวภัทรวดี เพียรการ การศึกษาปฐมวัย10
20 6540106120 นางสาวลัทธพร แสนคำมูล การศึกษาปฐมวัย10
21 6540106121 นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณละออง การศึกษาปฐมวัย10
22 6540106122 นางสาวศรัญญา ศรีสกุล การศึกษาปฐมวัย10
23 6540106123 นางสาวศิญาภรณ์ กลึงกลางดอน การศึกษาปฐมวัย10
24 6540106124 นางสาวศิริยากร นามโชคสกิต การศึกษาปฐมวัย10
25 6540106125 นางสาวสุฑาทิพย์ นุ่นมัน การศึกษาปฐมวัย10
26 6540106126 นางสาวสุรัญญา คำหาญ การศึกษาปฐมวัย10
27 6540106127 นางสาวอชิรญา ทองสา การศึกษาปฐมวัย10
28 6540106128 นางสาวอรไพลิน บุญวิจิตร การศึกษาปฐมวัย10
29 6540106129 นางสาวอาทิตยา คูณทวี การศึกษาปฐมวัย10
30 6540106130 นายอภิวัฒน์ กุลรักษา การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123