รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540106201 นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าพันธ์ การศึกษาปฐมวัย10
2 6540106202 นางสาวกุลนิภา แป้นกลาง การศึกษาปฐมวัย10
3 6540106203 นางสาวขวัญฤทัย ซอสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย10
4 6540106204 นางสาวชนกภัทร์ คำภูเงิน การศึกษาปฐมวัย10
5 6540106205 นางสาวญาณิดา รุกไพรี การศึกษาปฐมวัย10
6 6540106206 นางสาวณัฐณิชา คนที การศึกษาปฐมวัย10
7 6540106207 นางสาวณัฐณิชา พี่พิมาย การศึกษาปฐมวัย10
8 6540106208 นางสาวถุงทอง มุ้งยอด การศึกษาปฐมวัย10
9 6540106209 นางสาวธิดา จันทร์บุญ การศึกษาปฐมวัย10
10 6540106210 นางสาวนิภาวรรณ อนุไพร การศึกษาปฐมวัย10
11 6540106211 นางสาวบุญนิภา ทองลา การศึกษาปฐมวัย10
12 6540106212 นางสาวปนัดดา พลหินลาด การศึกษาปฐมวัย10
13 6540106213 นางสาวปิยธิดา เคียนขุนทด การศึกษาปฐมวัย10
14 6540106214 นางสาวพรรณวดี เปล่งศรี การศึกษาปฐมวัย10
15 6540106215 นางสาวพิชชาพร เถียนหนู  การศึกษาปฐมวัย10
16 6540106216 นางสาวพิชาภา อภินันทภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย10
17 6540106217 นางสาวเพ็ญพิชชา งามแสง การศึกษาปฐมวัย10
18 6540106218 นางสาวรวินันท์ ระตะนะ การศึกษาปฐมวัย10
19 6540106219 นางสาวรัตนลักษณ์ มุ่งคีมกลาง การศึกษาปฐมวัย10
20 6540106220 นางสาววราภรณ์ เบิกบาน การศึกษาปฐมวัย10
21 6540106221 นางสาวศศิธร ใจโสม การศึกษาปฐมวัย10
22 6540106222 นางสาวศิณี เกยสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
23 6540106223 นางสาวสุกฤตยา บุสดี การศึกษาปฐมวัย10
24 6540106224 นางสาวสุนันท์ เคนสันเทียะ การศึกษาปฐมวัย10
25 6540106225 นางสาวสุนิสา เหมวิหก  การศึกษาปฐมวัย10
26 6540106226 นางสาวหทัยภัสร ปะจันทร์ดุม การศึกษาปฐมวัย10
27 6540106227 นางสาวอภิชญา งึมประโคน การศึกษาปฐมวัย10
28 6540106228 นางสาวอุ้มเงิน ตังตา การศึกษาปฐมวัย10
29 6540106229 นายอนิวัฒน์ พิมพ์โคตร การศึกษาปฐมวัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123