รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540104101 นางสาวกรวรรณ รูปสูง ชีววิทยา10
2 6540104102 นางสาวกัญญารัตน์ เณรธรณี ชีววิทยา10
3 6540104103 นางสาวจันทริกา เขียนสันเทียะ ชีววิทยา10
4 6540104104 นางสาวณัฏฐธิดา ซอนจำปา ชีววิทยา10
5 6540104105 นางสาวณัฐชา ทาสันเทียะ ชีววิทยา10
6 6540104106 นางสาวณัฐติยา หาภักดี ชีววิทยา10
7 6540104107 นางสาวนงนภัส อินประสิทธิ์ ชีววิทยา10
8 6540104108 นางสาวนันณภัทร ส้มสันเทียะ ชีววิทยา10
9 6540104109 นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญาวิบูลย์ ชีววิทยา10
10 6540104110 นางสาวพรทิพา เครือวัลย์ ชีววิทยา10
11 6540104111 นางสาวพัชริดา โพธารินทร์ ชีววิทยา10
12 6540104112 นางสาวพีรดา พรมเคียมอ่อน ชีววิทยา10
13 6540104113 นางสาวเพ็ญพิชชา ห่อไธสง ชีววิทยา10
14 6540104114 นางสาวภาวิดา ตามครบุรี ชีววิทยา10
15 6540104115 นางสาวมณีเพชร บุราณสุข ชีววิทยา10
16 6540104116 นางสาวมีนา ก้อนโทน ชีววิทยา10
17 6540104117 นางสาววาสินี ฉันสีมา ชีววิทยา10
18 6540104118 นางสาวเวธกา ผดุงกิจ ชีววิทยา10
19 6540104119 นางสาวอมรรัตน์ นีขุนทด ชีววิทยา10
20 6540104120 นางสาวอรวี พรมผา ชีววิทยา10
21 6540104121 นางสาวไอรดา ภูมิภักดี ชีววิทยา10
22 6540104122 นายฉัฐณัฐสิต สีมาเพียงบุญ ชีววิทยา10
23 6540104123 นายณัฐวุฒิ ชุนรัมย์ ชีววิทยา10
24 6540104124 นายธนดล หุตะเมขลิน ชีววิทยา10
25 6540104125 นายนัฏฐวัฒน์ พลเสน ชีววิทยา10
26 6540104126 นายพีรพันธุ์ เกตุนิล ชีววิทยา10
27 6540104127 นายราเชนทร์ รั้งกระโทก ชีววิทยา10
28 6540104128 นายสงกร ถึกสูงเนิน ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123