รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207015 : การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540102201 นางสาวกรรณิการ์ สืบค้า ภาษาอังกฤษ10
2 6540102202 นางสาวกฤษณา เอกอนงค์ ภาษาอังกฤษ10
3 6540102203 นางสาวกุลนิดา หาดกระโทก ภาษาอังกฤษ10
4 6540102204 นางสาวจีรนัฎ เขิมขันธ์ ภาษาอังกฤษ10
5 6540102205 นางสาวฐิติมา จันลิ้มมะดัน ภาษาอังกฤษ10
6 6540102206 นางสาวทิพากร ระวังจังหรีด ภาษาอังกฤษ10
7 6540102207 นางสาวธัญญรัตน์ สีสัน ภาษาอังกฤษ10
8 6540102208 นางสาวนิวาริน รักวงษ์วาลย์ ภาษาอังกฤษ10
9 6540102209 นางสาวปรียาดา จันทร์ศรี ภาษาอังกฤษ10
10 6540102210 นางสาวปานระพี อาศัยนา ภาษาอังกฤษ10
11 6540102211 นางสาวพรปวีณ์ สายศรีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ10
12 6540102212 นางสาวพิยดา เพียรการ ภาษาอังกฤษ10
13 6540102213 นางสาวแพรวา ยาดี ภาษาอังกฤษ10
14 6540102214 นางสาวภคพร มูลแก่น ภาษาอังกฤษ10
15 6540102215 นางสาวภัทรภร ดอกยี่สุ่น ภาษาอังกฤษ10
16 6540102216 นางสาวภัทรานันท์ อักษร ภาษาอังกฤษ10
17 6540102217 นางสาวโรสมารินทร์ จีนกลาง ภาษาอังกฤษ10
18 6540102218 นางสาวลลิลทิพย์ สุนทรผอบทอง ภาษาอังกฤษ10
19 6540102219 นางสาวสุชานุช ศรีสม ภาษาอังกฤษ10
20 6540102220 นางสาวอริสรา ตาซื่อ ภาษาอังกฤษ10
21 6540102221 นางสาวอารยา ฉัตรสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
22 6540102222 นางสาวอิสริยา ผ่องแผ้ว ภาษาอังกฤษ10
23 6540102223 นายชูเกียรติ คำไธสง ภาษาอังกฤษ10
24 6540102224 นายณัฐพล แก้วสาลี ภาษาอังกฤษ10
25 6540102225 นายธนวัฒน์ น้อยวัน ภาษาอังกฤษ10
26 6540102226 นายปฏิภาณ วิเศษดี ภาษาอังกฤษ10
27 6540102227 นายพัชรเมษฐ์ ศิริรัตน์ ภาษาอังกฤษ10
28 6540102228 นางสาวณัฐกฤตา สามสี ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123