รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207001 : ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6541101201 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก เศรษฐศาสตร์10
2 6541101202 นางสาวธินัฎฎา ยิ้มมา เศรษฐศาสตร์10
3 6541101203 นางสาวนันท์นภัส ใจหนึ่ง เศรษฐศาสตร์10
4 6541101204 นางสาวปรียานุช พิมประสาร เศรษฐศาสตร์10
5 6541101205 นางสาวพิชชาภรณ์ นามกระโทก เศรษฐศาสตร์10
6 6541101206 นางสาวมุธิตา จันทาสี เศรษฐศาสตร์10
7 6541101207 นายฐาปกรณ์ กุลบุตร เศรษฐศาสตร์10
8 6541101208 นายภัคนันท์ นนท์ภักดี เศรษฐศาสตร์10
9 6541101209 นายรัฐนกร ภูมิมะนาว เศรษฐศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123