รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา307103 : เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6541601101 นางสาวกนกกร สิงห์รัมย์ บัญชี10
2 6541601102 นางสาวกนกวรรณ สิมาจารย์ บัญชี10
3 6541601103 นางสาวกัญญารัตน์ ส่งสูงเนิน บัญชี10
4 6541601104 นางสาวจารุวรรณ จี่กลาง บัญชี10
5 6541601105 นางสาวชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก บัญชี10
6 6541601106 นางสาวฐิติพร บุญสุวรรณ บัญชี10
7 6541601107 นางสาวธนภรณ์ พลงาม บัญชี10
8 6541601108 นางสาวธัญชนก ทาสี บัญชี10
9 6541601109 นางสาวธิดารัตน์ ศรีโฉม บัญชี10
10 6541601110 นางสาวนิจฉรา ชลากรโกศล บัญชี10
11 6541601111 นางสาวเนตรดาว สะทุมรัมย์ บัญชี10
12 6541601112 นางสาวปนัดดา โพธิ์สุวรรณ บัญชี10
13 6541601113 นางสาวปภัสรา สว่างจิตร บัญชี10
14 6541601114 นางสาวพรรณษา เกนขุนทด บัญชี10
15 6541601115 นางสาวพิมพ์ชนก ลิ่งไธสง บัญชี10
16 6541601116 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ บัญชี10
17 6541601117 นางสาวภานรินทร์ หนูหล้า บัญชี10
18 6541601118 นางสาวรัตนติมา วงศ์ฬา บัญชี10
19 6541601119 นางสาววรัญญา รสน้อย บัญชี10
20 6541601120 นางสาววาสนา อ่อนเสมอ บัญชี10
21 6541601121 นางสาวศศิธร แก้วคอน บัญชี10
22 6541601122 นางสาวศศินิภา นามไธสง บัญชี10
23 6541601123 นางสาวสโรชา กลพิมาย บัญชี10
24 6541601124 นางสาวสุดารัตน์ จำปี บัญชี10
25 6541601125 นางสาวอัญญารัตน์ ศรีสุข บัญชี10
26 6541601126 นางสาวอุรัสยา กระจ่างรัตน์ บัญชี10
27 6541601127 นายจีรภัทร ลาคำ บัญชี10
28 6541601128 นายณัฐพล บุญประเสริฐ บัญชี60
29 6541601129 นายบัญญวิต เกิดแก้ว บัญชี10
30 6541601130 นายพงศกร รอสูงเนิน บัญชี10
31 6541601131 นายศรัณย์ น้อยพิมาย บัญชี10
32 6541601225 นางสาวอารีย์พร ไชยวุฒิ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123