รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา307103 : เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6541601201 นางสาวกนกพร ลึ่มนอก บัญชี10
2 6541601202 นางสาวกรกนก บุตรโคตร บัญชี10
3 6541601203 นางสาวเกศรินทร์ ทุมมา บัญชี10
4 6541601204 นางสาวชนัษฎา โตมา บัญชี10
5 6541601205 นางสาวชลิตา วิงสันเทียะ บัญชี10
6 6541601206 นางสาวดวงกมล โคกขุนทด บัญชี10
7 6541601207 นางสาวธนัชชา สำราญ บัญชี10
8 6541601208 นางสาวธันญาภร เพ็ชรกระโทก บัญชี10
9 6541601209 นางสาวนัฐฐินันท์ จันนอ บัญชี10
10 6541601210 นางสาวนิลาวัลย์ สีคำแท้ บัญชี10
11 6541601211 นางสาวบุณยกร บอบสันเทียะ บัญชี10
12 6541601212 นางสาวปนัดดา ศรีเมือง บัญชี10
13 6541601213 นางสาวพรไพลิน แป้นทะเล บัญชี10
14 6541601214 นางสาวพันพัสสา พลจันทึก บัญชี10
15 6541601215 นางสาวพิมพ์วิภา ค้าขาย บัญชี10
16 6541601216 นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลศิริธนบูลย์ บัญชี10
17 6541601217 นางสาวมณีรัตน์ พวงมาลัย บัญชี10
18 6541601218 นางสาวรุจีรัตน์ ศรีแก้ว บัญชี10
19 6541601219 นางสาววาริศา สมอาจ บัญชี10
20 6541601220 นางสาววิชญาพร สามิภักดิ์ บัญชี10
21 6541601221 นางสาวศศิธร ผลช่วย บัญชี10
22 6541601222 นางสาวศานันทินี วรทมลกุล บัญชี10
23 6541601223 นางสาวสุชาดา ทนครบุรี บัญชี10
24 6541601224 นางสาวอมรกานต์ เทศเขียว บัญชี10
25 6541601226 นายจิฑานนท์ สุปรีไพบูลย์ บัญชี10
26 6541601227 นายณรงเดช ไกรราช บัญชี10
27 6541601228 นายนราเทพ นอสูงเนิน บัญชี10
28 6541601229 นายปฏิพัทธ์ ด่านกระโทก บัญชี10
29 6541601230 นายวิทยา เขื่อนเก้า บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123