รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401105 : ฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540208129 นายชนิศา พันกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
2 6540210101 นางสาวกฤษณา เฉียบแหลม เกษตรศาสตร์10
3 6540210102 นางสาวกุลธิดา ไทยแท้ เกษตรศาสตร์10
4 6540210103 นางสาวธัญญานุช โคกเกษม เกษตรศาสตร์10
5 6540210104 นางสาวพิชญาภรณ์ หวังคอนกลาง เกษตรศาสตร์10
6 6540210105 นางสาวพิชญาภา ชื่นชม เกษตรศาสตร์10
7 6540210106 นางสาวพุธิตา พืดขุนทด  เกษตรศาสตร์10
8 6540210107 นางสาวเพชรมณี ชิดสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
9 6540210108 นางสาวรุจินัทชา จันสำโรง เกษตรศาสตร์10
10 6540210109 นายกมลชนก ปะขิโต เกษตรศาสตร์10
11 6540210110 นายก้องเกียรติ ตันวัฒนเสรี เกษตรศาสตร์10
12 6540210111 นายชินพัฒน์ อ่อนนอก เกษตรศาสตร์10
13 6540210112 นายณัฐภัทร ละอองศรี เกษตรศาสตร์10
14 6540210113 นายณัฐวุฒิ ดีมาก เกษตรศาสตร์10
15 6540210114 นายทวีป สังข์เลขา เกษตรศาสตร์10
16 6540210115 นายทศวรรษ หมั่นสระเกษ เกษตรศาสตร์10
17 6540210116 นายปาราเมศ สุริยันต์ เกษตรศาสตร์10
18 6540210117 นายพฤทธิ์ อินทรนัฎ เกษตรศาสตร์10
19 6540210118 นายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ เกษตรศาสตร์10
20 6540210119 นายภูมินทร์ เกิดศรีทอง เกษตรศาสตร์10
21 6540210120 นายสันติกร วงษ์จันทร์แดง เกษตรศาสตร์10
22 6540210121 นายอนุสรณ์ ขอหน่วงกลาง เกษตรศาสตร์10
23 6540211101 นางสาวกนกพร ช่วยงาน สถิติ10
24 6540211102 นางสาวกมลวรรณ แสนยศ สถิติ10
25 6540211103 นางสาวพรรทิพย์ เข็มสันเทียะ สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123