รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403106 : ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540208101 นางสาวกนกพิชญ์ เจริญวงศ์ เทคนิคการสัตวแพทย์60
2 6540208102 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทร์บัว เทคนิคการสัตวแพทย์10
3 6540208103 นางสาวขนิษฐา อาญาเมือง เทคนิคการสัตวแพทย์10
4 6540208104 นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
5 6540208105 นางสาวจุฑารัตน์ กอพลูกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
6 6540208106 นางสาวฉันทนัทธ์ โกมารกุล ณ นคร เทคนิคการสัตวแพทย์10
7 6540208107 นางสาวชูขวัญ พิศเพ็ง เทคนิคการสัตวแพทย์10
8 6540208108 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
9 6540208109 นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
10 6540208110 นางสาวณัฐสุดา ภาณุรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
11 6540208111 นางสาวณิชมน หาดยาว เทคนิคการสัตวแพทย์10
12 6540208112 นางสาวนภาพร โคตรมนต์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6540208113 นางสาวนฤมล สิทธิสุข เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6540208114 นางสาวปรารถนา เพ็ญจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6540208115 นางสาวปวีณา โพธิ์อุดม เทคนิคการสัตวแพทย์10
16 6540208116 นางสาวพรไพลิน ศรีแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์10
17 6540208117 นางสาวพัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
18 6540208118 นางสาวภัทรดา ชัยมังคลัง เทคนิคการสัตวแพทย์10
19 6540208119 นางสาวรัตติยา พยอมหอม เทคนิคการสัตวแพทย์10
20 6540208120 นางสาวลดารัตน์ เจริญนางรอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
21 6540208121 นางสาววันศิริ กองขึ้น เทคนิคการสัตวแพทย์72
22 6540208122 นางสาววาสนา นาคสีสด เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6540208123 นางสาววิราภรณ์ บุญนาค เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6540208124 นางสาวศุภาพิชญ์ ดำรงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6540208125 นางสาวสุชาดา มีขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์60
26 6540208126 นางสาวสุพรรษา พลเทพ เทคนิคการสัตวแพทย์72
27 6540208127 นางสาวอารดา หนองบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์10
28 6540208128 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
29 6540208129 นายชนิศา พันกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
30 6540208130 นายชาติชาย อาชนะชัย เทคนิคการสัตวแพทย์10
31 6540208131 นายฐิติวุฒิ ศิริวงศ์โยธิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
32 6540208132 นายนภชนัตร แต่งผิว เทคนิคการสัตวแพทย์10
33 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
34 6540208135 นายบูรภา ชาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
35 6540208136 นายวิริยะ วงค์วิริยะ เทคนิคการสัตวแพทย์10
36 6540208137 นายศุภวัฒน์ กายสิทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
37 6540208138 นายอลงกรณ์ ศิรินิวัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
38 6540208140 นางสาวพัชรา บีกขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
39 6540211101 นางสาวกนกพร ช่วยงาน สถิติ10
40 6540211102 นางสาวกมลวรรณ แสนยศ สถิติ10
41 6540211103 นางสาวพรรทิพย์ เข็มสันเทียะ สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123