รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403106 : ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6540801101 นางสาวกนกพร วัชราพาณิชย์ สาธารณสุขชุมชน10
2 6540801102 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์สาวัง สาธารณสุขชุมชน10
3 6540801103 นางสาวกัญญากร ทองสุข สาธารณสุขชุมชน10
4 6540801104 นางสาวกิตติมา เสมา สาธารณสุขชุมชน10
5 6540801105 นางสาวจิรประภา เชื่อมมะรัง สาธารณสุขชุมชน10
6 6540801106 นางสาวจิราภรณ์ ใจแก้ว สาธารณสุขชุมชน10
7 6540801107 นางสาวฉวิวรรณ จันทร์วีระวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
8 6540801108 นางสาวชญานิศ ควบจังหรีด สาธารณสุขชุมชน10
9 6540801109 นางสาวฐิติมา สำรวมจิตร สาธารณสุขชุมชน10
10 6540801110 นางสาวธาวินี คุณานนต์พิชญะ สาธารณสุขชุมชน10
11 6540801111 นางสาวนันทนา สายบุญ สาธารณสุขชุมชน60
12 6540801112 นางสาวบุษลักษณ์ บุญลาย สาธารณสุขชุมชน10
13 6540801113 นางสาวเบญจวรรณ วงศ์มะเริง สาธารณสุขชุมชน10
14 6540801114 นางสาวปณิดา ง้าวชัยภูมิ สาธารณสุขชุมชน10
15 6540801115 นางสาวปานทิพย์ สุขประเสริฐ สาธารณสุขชุมชน10
16 6540801116 นางสาวเปรมชนก เก่าค้างพลู สาธารณสุขชุมชน10
17 6540801117 นางสาวพัชรินทร์ ล้อมกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
18 6540801118 นางสาวเพชรไพลิน ศรีเพชรพงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
19 6540801119 นางสาวภาวิณี รัตนวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
20 6540801120 นางสาววชิราวรรณ มานะ สาธารณสุขชุมชน10
21 6540801121 นางสาววรรณภรณ์ ผิ้วไธสง สาธารณสุขชุมชน10
22 6540801122 นางสาววรินทิรา อินทศร สาธารณสุขชุมชน10
23 6540801123 นางสาววริศรา ไมล์ขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
24 6540801124 นางสาววันวิสา ม่วงม่าย สาธารณสุขชุมชน10
25 6540801125 นางสาวศศิวิมล ปีแหล่ สาธารณสุขชุมชน10
26 6540801126 นางสาวสโรชา ชมโคกสูง สาธารณสุขชุมชน10
27 6540801127 นางสาวสุกัญญา บัวกอง สาธารณสุขชุมชน10
28 6540801128 นางสาวสุทัตตา จันเจริญ สาธารณสุขชุมชน13
29 6540801129 นางสาวสุพรรษา นอกกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
30 6540801130 นางสาวสุภาภรณ์ เชิญรัมย์ สาธารณสุขชุมชน10
31 6540801131 นางสาวสุรีย์นิภา ศรสำเร็จ สาธารณสุขชุมชน10
32 6540801132 นางสาวหนึ่งฤทัย ถนัดเลื่อย สาธารณสุขชุมชน10
33 6540801133 นางสาวอริญา ศิริสุข สาธารณสุขชุมชน10
34 6540801134 นางสาวอาภาพร พรมมา สาธารณสุขชุมชน10
35 6540801135 นายกษิดิ์เดช วิชิตธนานนท์ สาธารณสุขชุมชน10
36 6540801136 นายภัทรพล เพ็ชรจันทร์ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123