รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210113 : ภาษาจีนระดับต้น 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303101 นางสาวกนกกร เล่าวจีศาสตร์ จีน10
2 6540303102 นางสาวกนกภรณ์ ทองคลี่ จีน10
3 6540303103 นางสาวเกวลิน กลิ่นจันทร์ จีน10
4 6540303104 นางสาวจีรนันท์ คำกลาง จีน10
5 6540303105 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขิมกระโทก จีน10
6 6540303106 นางสาวชนพร ศรีสวัสดิ์ จีน10
7 6540303107 นางสาวชนาภา นุ้ยเย็น จีน10
8 6540303108 นางสาวชลิษา มุ่งพูนกลาง จีน10
9 6540303109 นางสาวฐิติยา พิมพ์เเพทย์ จีน10
10 6540303110 นางสาวณัฏฐณิชา ประทานทรัพย์ จีน10
11 6540303111 นางสาวณัฐริกา ชะวาลา จีน60
12 6540303112 นางสาวณัฐสุพา วงษ์ศักดิ์ จีน10
13 6540303113 นางสาวธวัลฤทัย สุดสันเทียะ จีน10
14 6540303114 นางสาวนรีกานต์ ประริเวสูง จีน10
15 6540303115 นางสาวนัฐกาญจน์ คณหปุญญาพัฒน์ จีน10
16 6540303116 นางสาวนีรนุช ศาลากลาง จีน10
17 6540303117 นางสาวปรีณาพรรณ คำโพธิ์แสง จีน10
18 6540303118 นางสาวปัทมา เกษียร จีน10
19 6540303119 นางสาวปิยฉัตร สาตะสิน จีน10
20 6540303120 นางสาวพรไพลิน สายจะบก จีน10
21 6540303121 นางสาวพวงชมพู เทียมเลิศ จีน10
22 6540303122 นางสาวพิมพ์รภัทร ศรีสมุทร จีน10
23 6540303123 นางสาวพิสุทธิ์ศิลป์ ทิศกระโทก จีน10
24 6540303124 นางสาวเพชรลดา สุขเกษม จีน10
25 6540303125 นางสาวภรณ์ธิญา อกแฮ จีน10
26 6540303126 นางสาวมนัสนันท์ เลพิมาย จีน10
27 6540303127 นางสาวมาลินี ลมพิมาย จีน10
28 6540303128 นางสาวลลิตา ผลพานิช จีน10
29 6540303129 นางสาววนิดา เดชมะเริง จีน10
30 6540303130 นางสาววรัญญา วรดิษฐวงษ์ จีน10
31 6540303131 นางสาวศิรวดี มิตรจันทึก จีน10
32 6540303132 นางสาวสิริยากร มังตะกรรณ์ จีน10
33 6540303133 นางสาวสุภาพร แพนดี จีน10
34 6540303134 นางสาวสุวิษา เศษสูงเนิน จีน10
35 6540303135 นางสาวอริสราภรณ์ แก้วสีใส จีน10
36 6540303136 นางสาวอุไรพร หันขุนทด จีน10
37 6540303137 นายจิณณวัตร ตุ้มเมืองโดน จีน10
38 6540303138 นายนิธิกร เนาวรัตน์ จีน10
39 6540303139 นายศิวกร เพชร์เกษม จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123