รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210113 : ภาษาจีนระดับต้น 1
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303201 นางสาวกนกพร เพ็ชรศิริ จีน10
2 6540303202 นางสาวกนกวรรณ อินทร์กลาง จีน10
3 6540303203 นางสาวจันทร์ธิมา ใจน่าน จีน10
4 6540303204 นางสาวจีรนันท์ อิ่มนาง  จีน10
5 6540303205 นางสาวเจนจิรา ท่าพิมาย จีน10
6 6540303206 นางสาวชนากานต์ ศรีมารักษ์ จีน10
7 6540303207 นางสาวชมพูนุช พรมนิกร จีน10
8 6540303208 นางสาวญาดารัตน์ บุญประชม จีน10
9 6540303209 นางสาวณัชชา ทองยา จีน10
10 6540303210 นางสาวณัฐธิยาน์ ศรีวาโย จีน10
11 6540303211 นางสาวณัฐรุจา แลบัว จีน10
12 6540303212 นางสาวตริตาภรณ์ พิมพ์พงษ์พัฒน์ จีน10
13 6540303213 นางสาวนงนภัส มีพวงผล จีน10
14 6540303214 นางสาวนัชชา พูนวิลัย จีน10
15 6540303215 นางสาวนิศารัตน์ แถมเกษม จีน10
16 6540303216 นางสาวเบญจมาภรณ์ สวนหนองปริง จีน10
17 6540303217 นางสาวปลื้มกมล ฉิมงาม จีน10
18 6540303218 นางสาวปาริชาต หาญกล้า จีน10
19 6540303219 นางสาวพรพรรณ เกียรติวราภรณ์ จีน10
20 6540303220 นางสาวพรฤดี บุญหลาย จีน10
21 6540303221 นางสาวพัทธมน หวังสิวกลาง จีน10
22 6540303222 นางสาวพิศุทธิภา หวังหมู่กลาง จีน10
23 6540303223 นางสาวพุทธชาติ ภูมิคอนสาน จีน10
24 6540303224 นางสาวเพ็ญนภา แสนหิน จีน10
25 6540303225 นางสาวภัทรานิษฐ์ สายประสาท จีน10
26 6540303226 นางสาวมัลลิกา หมู่ไพบูลย์ จีน10
27 6540303227 นางสาวรุ่งทิวา ประสมพันธ์ จีน10
28 6540303228 นางสาวลักษณ์นารา พูลสุวรรณ์ จีน10
29 6540303229 นางสาววรรณา วรศิลป์ จีน10
30 6540303230 นางสาววริษา คุณภู่ จีน10
31 6540303231 นางสาวสตรีรัตน์ ชุมสงค์ จีน10
32 6540303232 นางสาวสุธิดา ศาลางาม จีน10
33 6540303233 นางสาวสุรีย์รัตน์ กาฬสินธุ์สระน้อย จีน10
34 6540303234 นางสาวอธิพร หนองเหล็ก จีน10
35 6540303235 นางสาวอัญชิสา นนกระโทก จีน10
36 6540303236 นายกิตติพงษ์ เกิดอุลิต จีน10
37 6540303237 นายณัฐวัตร โจมกลาง จีน10
38 6540303238 นายรพีวิทย์ บินสุขฤทธิ์ จีน10
39 6540303239 นางสาวปวริศา ไตรเวท จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123