รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207115 : การอ่านและการเขียนเบื้องต้น
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040305125 นางสาววัลภา ฉันทะนิ อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307201 นางสาวกรกนก พิมพ์ศรี อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307202 นางสาวเกศนิภา หอมแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307203 นางสาวจิรารัตน์ คำตา อังกฤษธุรกิจ10
5 6540307204 นางสาวชัญญานุช พาชนะ อังกฤษธุรกิจ10
6 6540307205 นางสาวโชติรส วงศ์สมอ อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307206 นางสาวณัฐธิดา โลหากาศ อังกฤษธุรกิจ10
8 6540307207 นางสาวณัฐสุดา เรืองโรจน์แข อังกฤษธุรกิจ10
9 6540307208 นางสาวธนพร แย้มบาน อังกฤษธุรกิจ10
10 6540307209 นางสาวนลินนิภา ลาดฮูม อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307210 นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307211 นางสาวปภัสรา พืชพันธุ์ อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307212 นางสาวปัญจมาภรณ์ อรุณอภิราม อังกฤษธุรกิจ10
14 6540307213 นางสาวเปมิกา แสงเทียน อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307214 นางสาวพรวิภา สิทธิ์ประเสริฐ อังกฤษธุรกิจ10
16 6540307215 นางสาวพิชญ์นาฏ โพธิ์ผา อังกฤษธุรกิจ10
17 6540307216 นางสาวเพ็ญพิชชา สีหะวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
18 6540307217 นางสาวมนทกานต์ สมุทรกลาง อังกฤษธุรกิจ10
19 6540307218 นางสาวลลนา ลีบุญญะ อังกฤษธุรกิจ10
20 6540307219 นางสาววรรัตน์ ทองดี อังกฤษธุรกิจ10
21 6540307220 นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
22 6540307221 นางสาวสุชาดา บุญมี อังกฤษธุรกิจ10
23 6540307222 นางสาวอภิชญา จันปาน อังกฤษธุรกิจ10
24 6540307223 นางสาวอิศริยา มีหนองใหญ่ อังกฤษธุรกิจ10
25 6540307224 นายเกียรติศักดิ์ พิกุลขาว อังกฤษธุรกิจ10
26 6540307225 นายชนินทร์ วีระกุลเดชทวี อังกฤษธุรกิจ10
27 6540307226 นายธนธัญ ราสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
28 6540307227 นายธีรวัฒน์ บมฉิมพลี อังกฤษธุรกิจ10
29 6540307228 นายฤทธิไกร หวานทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
30 6540307229 นายศุภกฤต มั่นใจกล้า อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123