รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207121 : โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307101 นางสาวกชกร รอรักกลาง อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307102 นางสาวกุลจิรัฏ ศรีไชยจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307103 นางสาวจิรานันท์ ราชนาคา อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307104 นางสาวชลธิชา ชะโลมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
5 6540307105 นางสาวชุติกาญจน์ จะริตรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
6 6540307106 นางสาวณัฏฐณิชา วิริยะเผ่า อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307107 นางสาวณัฐนรี พฤทธิ์กำจร อังกฤษธุรกิจ10
8 6540307108 นางสาวธนพร ขลุ่ยเฟือง อังกฤษธุรกิจ10
9 6540307109 นางสาวนภัสวรรณ จงแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
10 6540307110 นางสาวนิธาดา ดูเรืองรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307111 นางสาวปนัดดา พันธ์งาม อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307112 นางสาวปราณี สินปรุ อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307113 นางสาวปานระพี ปิหึน อังกฤษธุรกิจ10
14 6540307114 นางสาวพรนิภา อาษามนต์ อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307115 นางสาวพัชรพร มุ่งย่อมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
16 6540307116 นางสาวพิชญา ตั้งสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
17 6540307117 นางสาวภัณทิรา โคตรศรีเมือง อังกฤษธุรกิจ10
18 6540307118 นางสาวรัตนาภรณ์ กองนอก อังกฤษธุรกิจ10
19 6540307119 นางสาววธัญญุว์ดี สอนโอฬาร อังกฤษธุรกิจ10
20 6540307120 นางสาวศศิมา ทาหาร อังกฤษธุรกิจ10
21 6540307121 นางสาวสุขกมล วันตุ้ม อังกฤษธุรกิจ10
22 6540307122 นางสาวสุธิชา ดกขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
23 6540307123 นางสาวอัษรา ดัชถุยาวัตร อังกฤษธุรกิจ10
24 6540307124 นายกฤตภัค บ้วนนอก อังกฤษธุรกิจ10
25 6540307125 นายเจษฎาภรณ์ ปะนาที อังกฤษธุรกิจ10
26 6540307126 นายญาณิศา สุขอ้วน อังกฤษธุรกิจ10
27 6540307127 นายธีรกานต์ สาขา อังกฤษธุรกิจ10
28 6540307128 นายนิธิพล ช่อมาลี อังกฤษธุรกิจ10
29 6540307129 นายศิลปชัย ผดุงหมาย อังกฤษธุรกิจ60
30 6540307130 นายอัครเดช คุณประทุม อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123