รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา219102 : แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคมร่วมสมัย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540304101 นางสาวกนกวรรณ อุ่นใจดี พัฒนาสังคม60
2 6540304102 นางสาวกนกอร กอสูงเนิน พัฒนาสังคม10
3 6540304103 นางสาวชญาภรณ์ ทรัพย์สุข พัฒนาสังคม10
4 6540304105 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญรอด พัฒนาสังคม10
5 6540304106 นางสาวธัญพร อุทัยมา พัฒนาสังคม10
6 6540304107 นางสาวนฤตยา พลอยใหญ่ พัฒนาสังคม10
7 6540304108 นางสาวบุษบาวรรณ ราชกระโทก พัฒนาสังคม10
8 6540304109 นางสาวแพรวา เวียนสันเทียะ พัฒนาสังคม10
9 6540304110 นางสาวฟาลิดา รื่นนุสาร พัฒนาสังคม10
10 6540304111 นางสาวภัทรวดี พูลเหล็ก พัฒนาสังคม10
11 6540304112 นางสาวมินตรา ขานเพราะ พัฒนาสังคม10
12 6540304113 นางสาวรุ่งกานต์ ศรีภิรมย์ พัฒนาสังคม10
13 6540304114 นางสาวลลิตา เกตุสูงเนิน พัฒนาสังคม10
14 6540304115 นางสาววรัสนันท์ เอกบัว พัฒนาสังคม10
15 6540304116 นางสาววาสนา ปลูกชัยภูมิ พัฒนาสังคม10
16 6540304117 นางสาวศกาวรัตน์ รัตนกุล พัฒนาสังคม10
17 6540304118 นางสาวศวิตา บุญช่วย พัฒนาสังคม10
18 6540304119 นางสาวอชิรญาณ์ เคนจัตุรัส พัฒนาสังคม60
19 6540304120 นายเจตนิพัทธ์ คงชุ่มชื่น พัฒนาสังคม10
20 6540304121 นายชุมสิน กอนโคกกรวด พัฒนาสังคม10
21 6540304122 นายณฐกร อังกระโทก พัฒนาสังคม10
22 6540304123 นายตุลยวัต หลงเจริญ พัฒนาสังคม10
23 6540304124 นายอรินรดา ศรีเจริญ พัฒนาสังคม10
24 6540304125 นายบุรุษภัฏ วงศ์เวชวินิต พัฒนาสังคม10
25 6540304126 นายผจงภักดิ์ ภักดี พัฒนาสังคม10
26 6540304127 นายพัชรพล กระจ่างศรี พัฒนาสังคม10
27 6540304128 นายสุรเชษฐ์ เขตอริยกุล พัฒนาสังคม10
28 6540304129 นายพชรดนัย กาญจนพิมาย พัฒนาสังคม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123