รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208121 : โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302101 นางสาวกัญญาวีร์ รงคะกุลพิพัฒน์ อังกฤษ10
2 6540302102 นางสาวขนิษฐา พลีรัมย์ อังกฤษ10
3 6540302103 นางสาวขวัญณภา บิลกระโทก อังกฤษ72
4 6540302104 นางสาวเครือวัลย์ ภูมิพันธุ์ อังกฤษ10
5 6540302105 นางสาวจุฑารัตน์ บุราณรักษ์ อังกฤษ10
6 6540302106 นางสาวชนกานต์ สิงห์โตแก้ว อังกฤษ10
7 6540302107 นางสาวชิดชนก อินเคน อังกฤษ10
8 6540302108 นางสาวฐิติมา บัวทอง อังกฤษ10
9 6540302109 นางสาวดุษิตา หว่างกลาง อังกฤษ10
10 6540302110 นางสาวธัญชนก เทือกกอง อังกฤษ10
11 6540302111 นางสาวปณิตา สีม่วง อังกฤษ10
12 6540302112 นางสาวปราณี บกสันเทียะ อังกฤษ10
13 6540302113 นางสาวปานภัทร อัมภรัตน์ อังกฤษ10
14 6540302114 นางสาวพัชราภา ลบบำรุง อังกฤษ10
15 6540302115 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณกิจ อังกฤษ10
16 6540302116 นางสาวเพียงหทัย เหล่าสะพาน อังกฤษ10
17 6540302117 นางสาวภัทรภร ตะโพวิญญู อังกฤษ60
18 6540302118 นางสาวรุจิรา มุ่งเมืองไทย อังกฤษ10
19 6540302119 นางสาววนพร พวงตะคุ อังกฤษ10
20 6540302120 นางสาววิสสุตา เดชครบุรี อังกฤษ10
21 6540302121 นางสาวศศิกาญจ์ กว้างพิมาย อังกฤษ10
22 6540302122 นางสาวศศิวิมล จักรพิมพ์ อังกฤษ10
23 6540302123 นางสาวศิริรัตน์ กว้างพิมาย อังกฤษ10
24 6540302124 นางสาวสมหญิง สุ่มมาตร อังกฤษ10
25 6540302125 นางสาวสุชัญญา เหลื่อมนอก อังกฤษ10
26 6540302126 นางสาวสุนิสา นพวรรณ์ อังกฤษ10
27 6540302127 นางสาวสุวนันต์ บุตรพรม อังกฤษ10
28 6540302128 นางสาวอภิญญา ธงวิชัย อังกฤษ60
29 6540302129 นางสาวอัญมณี ผินนอก อังกฤษ10
30 6540302130 นางสาวอารียา ภัทรโชคชัย อังกฤษ10
31 6540302131 นายชฎารัตน์ อับไพ อังกฤษ10
32 6540302132 นายณัฐพนธ์ ด้วงกะยอม อังกฤษ10
33 6540302133 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภักดี อังกฤษ10
34 6540302134 นายธนกร อุทัยฉายแสง อังกฤษ10
35 6540302135 นายเนติชาญ มินไธสง อังกฤษ10
36 6540302136 นายปณิธาน บุญมา อังกฤษ10
37 6540302137 นายพงศพัศ พองขุนทด อังกฤษ10
38 6540302138 นายพีระพัฒน์ คุ้มจอหอ อังกฤษ10
39 6540302139 นายเมธา ชุ่มขุนทด อังกฤษ10
40 6540302140 นายวีรร์ดัม มาซอ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123