รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208121 : โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302201 นางสาวเกวลิน ชัยแหม่ง อังกฤษ10
2 6540302202 นางสาวขวัญจิรา นมัสการ อังกฤษ10
3 6540302203 นางสาวคีตภัทร ดงกระโทก อังกฤษ10
4 6540302204 นางสาวจิราพัชร พะเนาไธสง อังกฤษ10
5 6540302205 นางสาวชณาลัย ทรงศิริเลิศ อังกฤษ10
6 6540302206 นางสาวชลาษา หอมขุนทด อังกฤษ10
7 6540302207 นางสาวฐิติมา พลทามูล อังกฤษ10
8 6540302208 นางสาวณัชฌาวดี ช่างแก้ว อังกฤษ10
9 6540302209 นางสาวทิพวรรณ สีดา อังกฤษ10
10 6540302210 นางสาวนนทกานต์ อินทร์เขื่อนพะเนาว์ อังกฤษ10
11 6540302211 นางสาวปนัดดา จริตรัมย์ อังกฤษ10
12 6540302212 นางสาวปริณดา แก้วก้อง อังกฤษ10
13 6540302213 นางสาวพัชราภรณ์ ทองภู อังกฤษ10
14 6540302214 นางสาวพิจิตรา สีสัน อังกฤษ10
15 6540302215 นางสาวเพ็ญนภา ตีระพงษ์ อังกฤษ10
16 6540302216 นางสาวแพรพลอย เปียสันเทียะ อังกฤษ10
17 6540302217 นางสาวเมทินิล นากองศรี อังกฤษ10
18 6540302218 นางสาวลักษิกา ทิพย์เนตร อังกฤษ10
19 6540302219 นางสาววิมลรัตน์ ขวัญครอง อังกฤษ10
20 6540302220 นางสาวศรินทร์ญาพรร ศิรินัยต์ อังกฤษ10
21 6540302221 นางสาวศศิกานต์ แซ่ซิ อังกฤษ10
22 6540302222 นางสาวศศิวิมล เพียงสูงเนิน อังกฤษ10
23 6540302223 นางสาวสมฤดี น่วมนวล อังกฤษ10
24 6540302224 นางสาวสุจิตรา ไกยวรรณ์ อังกฤษ10
25 6540302225 นางสาวสุทธิดา ชินสันเทียะ อังกฤษ10
26 6540302226 นางสาวสุภารัตน์ เนินกลาง อังกฤษ10
27 6540302227 นางสาวอนุสา ปิยะ อังกฤษ10
28 6540302228 นางสาวอภิญญา ร่วมรส อังกฤษ10
29 6540302229 นางสาวอัยรดา เทียมศักดิ์ อังกฤษ60
30 6540302230 นายจักรกฤษณ์ สายน้ำเย็น อังกฤษ10
31 6540302231 นายณัฐพนธ์ เงียบจังหรีด อังกฤษ10
32 6540302232 นายณัฐวุฒิ บำรุงนา อังกฤษ10
33 6540302233 นายดารินทร์ ปานนภา อังกฤษ10
34 6540302234 นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง อังกฤษ10
35 6540302235 นายปฏิยุทธ์ ค้ำชู อังกฤษ10
36 6540302236 นายปิตินันท์ มุขมนตรี อังกฤษ10
37 6540302237 นายพัทธดนย์ ศุภพันธุ์มณี อังกฤษ10
38 6540302238 นายภูริภัทร ไชยขันธุ์ อังกฤษ10
39 6540302239 นายรวินันท์ พระสนชุ่ม อังกฤษ10
40 6540302240 นายสุดที่รัก เทพศร อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123