รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540115101 นางสาวทรงสิริ หงษ์ทอง ดนตรีศึกษา72
2 6540115102 นางสาวขรินทร์ทิพย์ คำกันยา ดนตรีศึกษา10
3 6540115103 นางสาวจันทรกานต์ มนต์ชาตรี ดนตรีศึกษา10
4 6540115104 นางสาวพลอยชมพู จิ๋ววิเศษ ดนตรีศึกษา10
5 6540115105 นางสาวภัทราวดี ฉิมทะเล ดนตรีศึกษา10
6 6540115106 นางสาววรนุช ขอหมั่นกลาง ดนตรีศึกษา10
7 6540115107 นางสาวสุภวิตา ทูลไธสง ดนตรีศึกษา10
8 6540115108 นายเก้า ภูมิฐาน ดนตรีศึกษา10
9 6540115109 นายฐิติศักดิ์ วงโชติ ดนตรีศึกษา10
10 6540115110 นายทินภัทร กลิ่นสูงเนิน ดนตรีศึกษา60
11 6540115111 นายธนายุทธ มณีสุข ดนตรีศึกษา10
12 6540115112 นายบริบูรณ์ บุญมาก ดนตรีศึกษา10
13 6540115113 นายบารมี กว้างไธสง ดนตรีศึกษา10
14 6540115114 นายบุริศร์ ปีกขุนทด ดนตรีศึกษา12
15 6540115115 นายปฏิภาณ บุญคุ้ม ดนตรีศึกษา10
16 6540115116 นายพงศกร ทับจะบก ดนตรีศึกษา10
17 6540115117 นายพีระพัฒน์ คำหมื่น ดนตรีศึกษา10
18 6540115118 นายภูเพชร พราวพลายแก้ว ดนตรีศึกษา10
19 6540115119 นายวรุตม์ แซ่จู ดนตรีศึกษา10
20 6540115120 นายวิวรรธน์ สีมา ดนตรีศึกษา10
21 6540115121 นายศุภฤกษ์ มูลเมืองแสน ดนตรีศึกษา10
22 6540115122 นายสหรัช ปัญญานันทศิริกุล ดนตรีศึกษา10
23 6540115123 นายสุทธิพร รัตนศิริภักดี ดนตรีศึกษา10
24 6540115124 นายสุทธิชัย สมุทรโคดม ดนตรีศึกษา72
25 6540115125 นางสาวสุดารัตน์ ขอนโพธิ์ ดนตรีศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123