รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา217110 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040401429 นายจักรพงษ์ เพียซ้าย นิติ10
2 6140401302 นางสาวจันทร์ธิภา สนขุนทด นิติ10
3 6140401337 นายอริยะ ประเมินชัย นิติ10
4 6140401348 นางสาวปาริชาติ ปัดจังหรีด นิติ10
5 6240401115 นางสาวสุกัญญา ทันฉิมพลี นิติ10
6 6240401203 นางสาวจีรวรรณ สร้างการนอก นิติ10
7 6240401233 นายอมรเทพ คล่าโชคชัย นิติ10
8 6240401304 นางสาวชมพูนุช เริงสนาม นิติ10
9 6240401307 นางสาวปนัดดา ตอนสันเทียะ นิติ10
10 6240401310 นางสาวภูชนิสา เล็นไธสง นิติ10
11 6240401311 นางสาวลิตา สุวิชัย นิติ10
12 6240401319 นายกิตติภพ เถาว์ยา นิติ10
13 6240401415 นางสาวสุภาภรณ์ ทองโพธิ์กลาง นิติ10
14 6240401432 นายสุรศักดิ์ เพ็ชรขาว นิติ10
15 6540501101 นางสาวกมลวรรณ โคตรคำ นิติ10
16 6540501102 นางสาวกันยาลัดย์ คำใจ นิติ10
17 6540501104 นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ นิติ10
18 6540501105 นางสาวชรินรัตน์ พลอยตะขบ นิติ10
19 6540501106 นางสาวฐิติรัตน์ นพวรรณ นิติ10
20 6540501107 นางสาวณัฐธิดา ชินาการ นิติ10
21 6540501108 นางสาวทัดดาว เต็มหัตถ์ นิติ10
22 6540501109 นางสาวธิดารัตน์ เข็มทอง นิติ10
23 6540501110 นางสาวนชา จี่พิมาย นิติ10
24 6540501111 นางสาวเนตรดาว เนื้อกระโทก นิติ10
25 6540501112 นางสาวปภาดา วรรณสังข์ นิติ10
26 6540501113 นางสาวปิ่นมณี ศรีโสดา นิติ10
27 6540501114 นางสาวพรพิมล สนาคินิตร นิติ10
28 6540501115 นางสาวพัชรินทร์ เข็มนาค นิติ10
29 6540501116 นางสาวภัทราวดี พรมวงษ์ นิติ10
30 6540501117 นางสาวรัญชิตา กลิ่นวิชัย นิติ10
31 6540501118 นางสาวรุจิรา อยู่สันเทียะ นิติ10
32 6540501119 นางสาววรัทยา น้อยม่วง นิติ10
33 6540501120 นางสาววารุณี ประจันทัง นิติ10
34 6540501121 นางสาววิลัยวรรณ วิจิตศรี นิติ10
35 6540501122 นางสาวศศิมา เจนปรุ นิติ10
36 6540501123 นางสาวสมฤดี มีพวงผล นิติ10
37 6540501124 นางสาวสุชาดา ฤทธิไธสง นิติ10
38 6540501125 นางสาวสุภาวดี ลู่กระโทก นิติ10
39 6540501126 นางสาวอาทิตยา วรรณจรูญ นิติ10
40 6540501127 นางสาวเอมมิกา ปรังประโคน นิติ10
41 6540501128 นายคุณานนท์ วิชาเกวียน นิติ10
42 6540501129 นายณัฐชนน เชิงเขา นิติ10
43 6540501131 นายนันทิพัฒน์ ติจันทึก นิติ10
44 6540501132 นายบดินทร์ แก้วอินตา นิติ10
45 6540501133 นายพรนิมิต ปรักเอโก นิติ10
46 6540501134 นายยงยุทธ กมลคร นิติ10
47 6540501135 นายวันทยาวุธ กินขุนทด นิติ10
48 6540501136 นายอดิศักดิ์ จันทร์ไตร นิติ10
49 6540501137 นายอัษฎาวุธ เคยการ นิติ10
50 6540501138 นายพุฒิพงศ์ นากลาง นิติ10
51 6540501201 นางสาวกลรัตน์ งามจันอัด นิติ10
52 6540501202 นางสาวกัลยา อาสาวงษ์ นิติ10
53 6540501203 นางสาวจิราภา ยิ่งคิด นิติ10
54 6540501204 นางสาวชนกานต์ พิมพ์จันทร์ นิติ10
55 6540501205 นางสาวช่อชมพู จันทีนอก นิติ10
56 6540501206 นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์นอก นิติ10
57 6540501207 นางสาวณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย นิติ10
58 6540501208 นางสาวทิชากร นาเจริญ นิติ10
59 6540501209 นางสาวธิดารัตน์ ศรีสอง นิติ10
60 6540501210 นางสาวนภัสสร คุ้มสะอาด นิติ10
61 6540501211 นางสาวบุษกร คำภาคง นิติ10
62 6540501212 นางสาวปริญสิริ ประภัสสรมนู นิติ10
63 6540501213 นางสาวปิยนุช สมบูรณ์ นิติ10
64 6540501214 นางสาวพรรณิดา อาษามนต์ นิติ10
65 6540501215 นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ นิติ10
66 6540501216 นางสาวมณฑิรา ขาวจันทร์แย้ม นิติ10
67 6540501217 นางสาวรัตนวารี คูณแก้ว นิติ10
68 6540501218 นางสาวฤทัยวรรณ์ รอดอารีย์ นิติ10
69 6540501219 นางสาววราภรณ์ เกียรติขุนคีรี นิติ10
70 6540501220 นางสาววิจิตรตรี ขึ้นโพธิ์ นิติ10
71 6540501221 นางสาวศรสวรรค์ กล่ำพิมาย นิติ10
72 6540501222 นางสาวศิริมาญา โถเล็ก นิติ10
73 6540501223 นางสาวสริตา หาดขุนทด  นิติ10
74 6540501224 นางสาวสุธิมา ดุลกลาง นิติ10
75 6540501225 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ภิรมย์ นิติ10
76 6540501226 นางสาวอาทิตยา อุดมดัน นิติ60
77 6540501227 นายกิตติพศ พรหมสิงห์ นิติ10
78 6540501228 นายเจษฎาภรณ์ นาดี นิติ10
79 6540501229 นายณัฐชนน ภูคำศักดิ์ นิติ10
80 6540501230 นายธนายุทธ กิ่งนอก นิติ10
81 6540501231 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย นิติ10
82 6540501232 นายปรีชา ผลิพล นิติ10
83 6540501233 นายพานเพชร พิพัฒน์ธนสาร นิติ10
84 6540501234 นายรณัญชัย บุญตาม นิติ10
85 6540501235 นายวีรภัทร ใจจินา นิติ10
86 6540501236 นายอนันยช เปี่ยมถาวรสวัสดิ์ นิติ10
87 6540501237 นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข นิติ10
88 6540501238 นายญาณวรุตต์ สายสมบูรณ์ นิติ10
89 6540501301 นางสาวกษมา สิมพะราช นิติ10
90 6540501302 นางสาวกุลสตรี สีดำ นิติ10
91 6540501303 นางสาวเจนจิรา รานอก นิติ10
92 6540501304 นางสาวชนาพร ทองแม้น นิติ10
93 6540501305 นางสาวฐิติชญา อัครอุดมโชติ นิติ10
94 6540501306 นางสาวณัชชา ถนนกลาง นิติ10
95 6540501307 นางสาวดวงกมล หมอแพทย์ นิติ10
96 6540501308 นางสาวธารารัตน์ กระหล่ำผัก นิติ10
97 6540501309 นางสาวธิดารัตน์ เหล็กจีน นิติ10
98 6540501310 นางสาวนฤมล บำรุงนา นิติ10
99 6540501311 นางสาวบุษกร เจิงสูงเนิน นิติ10
100 6540501312 นางสาวปวริศา ภัณฑะประทีป นิติ72
101 6540501313 นางสาวไปรยา บุตรละคร นิติ10
102 6540501314 นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ นิติ10
103 6540501315 นางสาวพิชญ์สินี พร้อมกระโทก นิติ10
104 6540501316 นางสาวมารียา ใจอุ่น นิติ10
105 6540501317 นางสาวรินรดา บุตรศรี นิติ10
106 6540501318 นางสาววรัญญา เกียรติบุญญากร นิติ10
107 6540501319 นางสาววลัยพรรณ เจริญพรลภัส นิติ10
108 6540501320 นางสาววิภาดา กองกระโทก นิติ10
109 6540501321 นางสาวศศิกานต์ ศิริรังษี นิติ10
110 6540501322 นางสาวศิริรัตร์ อิ่มจันทึก นิติ10
111 6540501323 นางสาวสายธาร จ่าชัยภูมิ นิติ10
112 6540501324 นางสาวสุพัตรา พาทอง นิติ10
113 6540501325 นางสาวอพัฒสร พงษ์สมร นิติ10
114 6540501326 นางสาวอารียา เฉลิมพล นิติ10
115 6540501327 นายเกรียงไกร น้อยลา นิติ10
116 6540501328 นายชนนน พันธ์สวัสดิ์ นิติ10
117 6540501329 นายต้นตระกูล คุ้มสุวรรณ นิติ10
118 6540501330 นายธนิสร อนันฤทธิ์ นิติ10
119 6540501331 นายเนติพงษ์ หล่มเหลา นิติ10
120 6540501332 นายปิยะภัทร จามน้อยพรม นิติ13
121 6540501333 นายภาคิน ป้องเรือ นิติ10
122 6540501334 นายวงศพัทธ์ บุราคร นิติ10
123 6540501335 นายศุภณัฏฐ์ โพธิ์บุดดี นิติ10
124 6540501336 นายอภิรัตน์ โสดกำปัง นิติ10
125 6540501337 นายอิทธิพงษ์ บุตรโคตร นิติ10
126 6540501401 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ช้าง นิติ10
127 6540501402 นางสาวกุลสตรี ทานสุวรรณ์ นิติ10
128 6540501403 นางสาวฉัตรวิไล ช่องงาม นิติ10
129 6540501404 นางสาวชนิสรา วังนาค นิติ10
130 6540501405 นางสาวฐิติมา ลมกิ่ง นิติ10
131 6540501406 นางสาวณัชชา เลิศสกุล นิติ10
132 6540501407 นางสาวทักษภรณ์ อินกกผึ้ง นิติ10
133 6540501408 นางสาวธิดาพร เมืองนาค นิติ10
134 6540501409 นางสาวธีราพร เพราะกระโทก นิติ10
135 6540501410 นางสาวนัทนรินทร์ สิริเจริญมิตร นิติ10
136 6540501411 นางสาวเบญญาภา นนทะคำจันทร์ นิติ10
137 6540501412 นางสาวปาณิสรา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
138 6540501413 นางสาวพรนัชชา พูนสำลี นิติ10
139 6540501414 นางสาวพัชริดา จงจัดกลาง นิติ10
140 6540501415 นางสาวแพรวา จำปากุล นิติ10
141 6540501416 นางสาวรวิวัณ โอนสันเทียะ นิติ10
142 6540501417 นางสาวรุ่งทิวา ช่วยรัมย์ นิติ10
143 6540501418 นางสาววรัญทยา จันทร์ทอง นิติ10
144 6540501419 นางสาววารุณี ตาลสิทธิ์ นิติ10
145 6540501420 นางสาววิภาวัลคุ์ โพธิ์นอก นิติ10
146 6540501421 นางสาวศศิประภา นพคุณ นิติ10
147 6540501422 นางสาวศิริลักษณ์ บุตรนิตย์ นิติ10
148 6540501423 นางสาวสุกัญญาภา สุขขา นิติ10
149 6540501424 นางสาวสุพิชฌา เชื้อชำนาญ นิติ10
150 6540501425 นางสาวอรณิชา อุ่นเมือง นิติ10
151 6540501426 นางสาวอุรชา โพธิ์เอม นิติ10
152 6540501427 นายเกียรติศักดิ์ ลำมะนา นิติ10
153 6540501428 นายฐาปะนัฎ ยอดรัก นิติ10
154 6540501429 นายธนกร ลันวงษา นิติ10
155 6540501430 นายธีระภัทร์ เดชวงศ์ นิติ10
156 6540501431 นายบดิณเดชา ปลั่งกลาง นิติ10
157 6540501432 นายปิโยรส ทิพย์มงคล นิติ60
158 6540501433 นายภานุวัฒน์ ทองวิเศษ นิติ10
159 6540501434 นายวรวุฒิ ศรีสงคราม นิติ10
160 6540501435 นายสุรวุฒิ ถิ่นโคกสูง นิติ10
161 6540501436 นายออมทรัพย์ เย็นใจ นิติ10
162 6540501437 นายณัฐพล มันสามุข นิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123