รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403106 : ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6540801201 นางสาวกนกวรรณ ทาสันเทียะ สาธารณสุขชุมชน10
2 6540801202 นางสาวกรวิภา ดวงตา สาธารณสุขชุมชน10
3 6540801203 นางสาวกัลยากร มารศรี สาธารณสุขชุมชน10
4 6540801204 นางสาวจันทิมา จุปะมานะ สาธารณสุขชุมชน10
5 6540801205 นางสาวจิรประภา เบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
6 6540801206 นางสาวจีรนันท์ เตือนขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
7 6540801207 นางสาวฉัตชาดา เกิดสิน สาธารณสุขชุมชน10
8 6540801208 นางสาวชนกนันท์ อิ่นอ้อย สาธารณสุขชุมชน10
9 6540801209 นางสาวธัญลักษณ์ กอบัว สาธารณสุขชุมชน10
10 6540801210 นางสาวธีริศรา อาบสุวรรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
11 6540801212 นางสาวเบญจวรรณ จงกสิกรรม สาธารณสุขชุมชน10
12 6540801213 นางสาวเบญญทิพย์ สูงดี สาธารณสุขชุมชน10
13 6540801214 นางสาวประภัสสร สีหะจันทร์ สาธารณสุขชุมชน10
14 6540801215 นางสาวปูเป้ หอจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
15 6540801216 นางสาวพัชรินทร์ ทองดีนอก สาธารณสุขชุมชน10
16 6540801217 นางสาวพิชญา การินทรัตน์ สาธารณสุขชุมชน10
17 6540801218 นางสาวภัทรา สุขประเสริฐ สาธารณสุขชุมชน10
18 6540801219 นางสาวเมธาวี แซ่โล้ สาธารณสุขชุมชน10
19 6540801220 นางสาววทันยา ขออยู่กลาง สาธารณสุขชุมชน10
20 6540801221 นางสาววรรศุรี ชัยภูธร สาธารณสุขชุมชน10
21 6540801222 นางสาววรินธร เสาวพันธ์ สาธารณสุขชุมชน10
22 6540801224 นางสาววิจิตรา เย็งประโคน สาธารณสุขชุมชน10
23 6540801225 นางสาวศุภัทสิรินญา เชดนอก สาธารณสุขชุมชน10
24 6540801226 นางสาวสิริยากร เขียวหนู สาธารณสุขชุมชน10
25 6540801227 นางสาวสุชาวดี ชาวสวน สาธารณสุขชุมชน10
26 6540801228 นางสาวสุพรรษา ทองดีนอก สาธารณสุขชุมชน10
27 6540801229 นางสาวสุพัตรา ลาดกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
28 6540801230 นางสาวสุภาวดี ภาวะ สาธารณสุขชุมชน10
29 6540801231 นางสาวสุวรา บัวสระ สาธารณสุขชุมชน10
30 6540801232 นางสาวอรปรียา สุวรรณศรี สาธารณสุขชุมชน10
31 6540801233 นางสาวอัมราลักษณ์ ปุ๋ยนอก สาธารณสุขชุมชน10
32 6540801234 นางสาวอารีรัตน์ เชิดสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
33 6540801235 นายณภัทร ช่วยงาน สาธารณสุขชุมชน60
34 6540801236 นายสุรวุธ หาญคงนอก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123