รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306372 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6340505103 นางสาวฉันทิศา กลิ่นศรีสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6340505105 นางสาวธิดารัตน์ ยมมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6340505107 นางสาวยุวภัค มูลทองหลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6340505115 นายธนากานต์ ชำนิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6340505201 นางสาวกนกวรรณ อู่ทองหลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6340505202 นางสาวจีรนันท์ อยู่งาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6340505204 นางสาวณัฐริกา แสพลกรัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6340505205 นางสาวนฤมล เอมโอษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6340505206 นางสาวพัตราภรณ์ กองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6340505208 นางสาวศศิวิมล พลหล้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6340505213 นายธนพัฒน์ เข็มทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6340505222 นายเอกดนัย คำเห็น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123