รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP28
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6541401101 นางสาวกมลวรรณ บัวชุมสุข วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
2 6541401102 นางสาวกัญญารัตน์ ณะวงษ์นอก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
3 6541401103 นางสาวชนาภรณ์ พัดไธสง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม60
4 6541401104 นางสาวปาณิสรา ขจัดมลทิน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
5 6541401105 นางสาวพรรพษา จอมสันเทียะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
6 6541401106 นางสาววิภาวินี นวมโคกสูง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
7 6541401107 นายจิรวงศ์ เปาวิมาน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
8 6541401108 นายชัชวาลย์ ศิริยานนท์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
9 6541401109 นายทวีภัทธ์ งอนกระโทก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
10 6541401110 นายธนสนธิ์ ศรีสุวรรณสิริ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
11 6541401111 นายธวัชชัย คำแหงพล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
12 6541401112 นายนิทิกร เกียะขุนทด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
13 6541401113 นายปรมัตถ์ จันทร์วีระวงศ์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
14 6541401114 นายภูวณัฐ สินปรุ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
15 6541401115 นายวัชรเกียรติ น้อยชัชวาล วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
16 6541401116 นายอนุพงศ์ วงศ์ละคร วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
17 6541401117 นายอัครพล ขวัญบุญจันทร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
18 6541402101 นางสาวกัญญากร อาสานอก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
19 6541402102 นางสาวกัญญารัตน์ ลาเมือง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
20 6541402103 นางสาวขวัญฤทัย หาดขุนทด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
21 6541402104 นางสาวชนิดาภา นาคใหม่ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
22 6541402105 นางสาวธัญญารัตน์ แก้วพันใน วิศวกรรมการก่อสร้าง10
23 6541402106 นางสาวนทีทิพย์ หาญบาง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
24 6541402107 นางสาวพจมาน จักร์ศรีรัตน์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
25 6541402108 นางสาวพรนิภา ทุ่งฝนภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
26 6541402109 นางสาวเยาวรัตน์ ไชยจังหรีด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
27 6541402110 นางสาวสุจิตตรา ซื่อตรง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
28 6541402111 นางสาวหฤทัยรัตน์ พิมพ์ศรี วิศวกรรมการก่อสร้าง10
29 6541402112 นางสาวอภิณห์พร กุลอุปฮาด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
30 6541402113 นางสาวอัจฉรา โสนารินทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
31 6541402115 นายชนาภัทร์ ขุนราช วิศวกรรมการก่อสร้าง10
32 6541402116 นายไชยเชษฐ์ เหม็งเจริญพันธ์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
33 6541402118 นายณัชพล เก่งการทำ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
34 6541402119 นายธนกฤต วิชาจารย์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
35 6541402120 นายนนทนันท์ อิสสระชาติ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
36 6541402121 นายปฏิณญา เเขกสันเทียะ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
37 6541402122 นายพิพัฒน์พล ปะติโค วิศวกรรมการก่อสร้าง10
38 6541402123 นายพีรวิชญ์ ธนภูมิสุข วิศวกรรมการก่อสร้าง10
39 6541402124 นายภูริภัทร งานจัตุรัส วิศวกรรมการก่อสร้าง10
40 6541402125 นายวุฒิไกร ไทยเจริญ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
41 6541402126 นายศราวุฒิ พรมจินดา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
42 6541402128 นายอรรถชัย เทพเนาว์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
43 6541402129 นายเอกภพ พึ่งภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
44 6541403101 นางสาวกาญจนา กลองสูงเนิน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
45 6541403102 นางสาวกุลสินีรัตน์ หน่างกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
46 6541403103 นางสาวฐิติกาญจน์ กำเนิดมะไฟ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
47 6541403104 นางสาวณัฐณิชา จอดนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
48 6541403105 นางสาวณัฐธิดา สว่างใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
49 6541403106 นางสาวสมัญญา มังประโคน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
50 6541403107 นายซอง เร โก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
51 6541403108 นายชินพัฒน์ แก้วเซ่ง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
52 6541403109 นายณัฐภพ พายไธสง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
53 6541403110 นายณัฐภูมิ เขียวรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
54 6541403111 นายตะวัน จอดนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
55 6541403112 นายธนภูมิ ไชยเสริม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
56 6541403113 นายธนวัช บัวประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
57 6541403114 นายนิธิพงศ์ รุกขชาติ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
58 6541403115 นายบัณฑิต ดีโวล์ฟ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
59 6541403116 นายปุญญพัฒน์ สาฆ้อง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
60 6541403117 นายพงษ์สรร สืบม่วงไทย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
61 6541403118 นายภัทรพล เวียนขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
62 6541403119 นายภูชิต เชิงขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
63 6541403120 นายภูมิพัฒน์ ต่อโชติ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
64 6541403121 นายรณกฤต วงษ์เปี้ย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
65 6541403122 นายรวิพล พุกพิลา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
66 6541403123 นายรัตนมน สาดกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
67 6541403124 นายสิทธิกร เดชจิระโชติ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
68 6541403125 นายสุขไพศาล เพ็ชรนิล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
69 6541403126 นายธนพล คำไสย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123