รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา202431 : แฟชั่นสไตล์ลิ่ง
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340102113 นางสาวพิชชาภา เกิดชื่น คณิตศาสตร์10
2 6340102218 นางสาวลักษมี สุขสุทธิ์ คณิตศาสตร์10
3 6340102230 นายณรงค์กร แสงภักดี คณิตศาสตร์10
4 6340108108 นางสาวณัฐชยา ด้วงสีดา ภาษาอังกฤษ10
5 6440105105 นางสาวชัชฎาภรณ์ เข็มสันเทียะ ฟิสิกส์10
6 6440105110 นางสาวธัญพร สวัสกมล ฟิสิกส์10
7 6440105117 นางสาวลภัสรดา พงษ์ฤทธิกุล ฟิสิกส์10
8 6440105118 นางสาวศศิธร ปัตตาโพธิ์ ฟิสิกส์10
9 6440105119 นางสาวสุภัสสรา เชื้อแก้ว ฟิสิกส์10
10 6440105121 นางสาวอรนุช แพ่งฉิมพลี ฟิสิกส์10
11 6440105125 นายวาคิม อินตะนัย ฟิสิกส์10
12 6440105126 นายศุภกร ผิวอ่อน ฟิสิกส์10
13 6440105128 นายสุธาวิศน์ สองคร ฟิสิกส์10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 6340301208 นางสาวณัฐริกา ชาแท่น อังกฤษ10
15 6340301221 นางสาววัลภา สุขหอม อังกฤษ10
16 6340301235 นายภาสกร สัมพันธกุล อังกฤษ10
17 6440302118 นางสาวพิชญนาฎ แนนไธสง อังกฤษ10
18 6440302127 นางสาวศศิวรรณ สุวิทยศักดิ์ อังกฤษ10
19 6440302220 นางสาวภาพตะวัน นิ่มมาระดี อังกฤษ10
20 6440302236 นายจิรัสส์ยา จันรัตน์ อังกฤษ10
21 6440302243 นายศุภกิตติ์ ตาชัยภูมิ อังกฤษ10
22 6440501105 นางสาวชลกานต์ ทนปรางค์ นิติ10
23 6440501110 นางสาวธณัฐชา ทิวฉิมพลี นิติ10
24 6440501116 นางสาวเพนกวิน ภูชำนิ นิติ10
25 6440501122 นางสาวองค์ชนิตา บุญหาญณรงค์ นิติ10
26 6440501128 นายโชติพงษ์ เดโช นิติ10
27 6440501208 นางสาวณิชญาดา แจ่มทองหลาง นิติ10
28 6440501233 นายภาณุพงศ์ แสงคำกล นิติ10
29 6440501328 นายณัฐดิษฐ์ เมธาศศิสิทธิ์ นิติ10
30 6440601108 นางสาวพรทิพย์ หิรัญชาติ นิเทศศิลป์10
31 6440601109 นางสาวพรไพลิน ราชโนนเขวา นิเทศศิลป์10
32 6440601112 นางสาวเพ็ญนภา สมวงศ์ นิเทศศิลป์10
33 6440601120 นางสาวอาทิตยา แตงกระโทก นิเทศศิลป์10
34 6440601132 นายเพิ่มพล เจริญศิริ นิเทศศิลป์10
35 6440601137 นายศิลปกร ชัยวรรณสถิตย์ นิเทศศิลป์10
36 6440601138 นายศุภวัทน์ จงนบกลาง นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
37 6241301109 นางสาวณัฐชยา ขำเอนก บัญชี10
38 6241301138 นายวัตรชานนท์ พันถินา บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 6340211236 นายมงคล เกียงพุทรา วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123