รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา103034 : วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340123101 นางสาวกาญจนา หวังดังกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
2 6340123102 นางสาวจิรัชญา ศุภวิมลพันธ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
3 6340123103 นางสาวธิรดา เตชากรธนันทร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
4 6340123104 นางสาวนิภาดา คำบุญเรือง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
5 6340123105 นางสาวพลอยชมพู แทนไธสง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
6 6340123107 นางสาวสุภาพร เพียเพ็ง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
7 6340123108 นางสาวสุวิภา ขัติวงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
8 6340123109 นางสาวอรณิชา โบงูเหลือม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
9 6340123110 นายชลากร ปานาลาด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
10 6340123111 นายพันทิวา แหวนวิเศษ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
11 6340123112 นายอดิพงศ์ แพงจันทร์ศรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123