รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540309102 นางสาวฐานิดา คนองมาตย์ อุตท่องเที่ยว10
2 6540309103 นางสาวฐิตาพร ยศสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
3 6540309104 นางสาวบุญพิทักษ์ อุปคิ อุตท่องเที่ยว10
4 6540309105 นางสาวภัณธิรา เพ็งโคตร อุตท่องเที่ยว10
5 6540309106 นางสาวรุ้งคุณ กองภาค อุตท่องเที่ยว10
6 6540309107 นางสาวศศิกาญน์ แซ่ลิ้ม อุตท่องเที่ยว10
7 6540309108 นางสาวสุตาภัทร จาวจิตร์ชื่น อุตท่องเที่ยว10
8 6540309109 นางสาวแอนนิษา ศักดิบวรกุล อุตท่องเที่ยว10
9 6540309110 นายทักษ์ดนัย ณัฐตระกูลเลิศ อุตท่องเที่ยว10
10 6540309111 นายวีรภัทร คำวงศ์ อุตท่องเที่ยว10
11 6540309112 นายสุธากร แซ่อึ้ง อุตท่องเที่ยว10
12 6540309113 นายอานุภาพ ทะรารัมย์ อุตท่องเที่ยว10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 6540204101 นางสาวกัลยารัตน์ พรปกเกล้า ชีววิทยา10
14 6540204102 นางสาวจันทร์จิรา แสนศรี ชีววิทยา10
15 6540204103 นางสาวจิญาดา เชียวขุนทด ชีววิทยา10
16 6540204104 นางสาวธนพร กามขุนทด ชีววิทยา10
17 6540204105 นางสาวประภัสสร ทองภู ชีววิทยา60
18 6540204106 นางสาวรัตนาภรณ์ ปลอดกระโทก ชีววิทยา10
19 6540204107 นางสาวรุ่งนภา ปลอดงูเหลือม ชีววิทยา10
20 6540204108 นางสาวศศิธร ปรีชา ชีววิทยา60
21 6540204109 นางสาวสมกมล เวกสูงเนิน ชีววิทยา10
22 6540204110 นางสาวสิริยาภรณ์ พลเที่ยง ชีววิทยา10
23 6540204111 นางสาวหนึ่งฤทัย เหลานอก ชีววิทยา10
24 6540204112 นายกรกช สวนจรูญ ชีววิทยา10
25 6540206101 นางสาวธัญชนก ดวงสูงเนิน ภูมิสารสนเทศ10
26 6540206102 นางสาวมัลลิกา ขุนประจง ภูมิสารสนเทศ10
27 6540206103 นางสาวรจิตพิชญ์ สิงโห ภูมิสารสนเทศ10
28 6540206104 นางสาวศิริพร ภูมิเขต ภูมิสารสนเทศ10
29 6540206105 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทองคำ ภูมิสารสนเทศ10
30 6540206106 นางสาวอริศรา กล้าสันเทียะ ภูมิสารสนเทศ10
31 6540206107 นายเก่งคมชาญ ประสานเนตร ภูมิสารสนเทศ10
32 6540206108 นายเฉลิมชาติ เอี่ยมภิรมย์ ภูมิสารสนเทศ10
33 6540206109 นายอภิลักษณ์ ทองทั้งใบ ภูมิสารสนเทศ10
34 6540206110 นายอาทิตต์ ปิยะฉัตรสุวรรณ ภูมิสารสนเทศ10
35 6540214101 นางสาวเกตุสุดา พิมพะบุตร เทคโนสารสนเทศ10
36 6540214102 นางสาวทิพยาภรณ์ คชช้าง เทคโนสารสนเทศ10
37 6540214103 นางสาวสุทธาภัทร อินชำนาญ เทคโนสารสนเทศ10
38 6540214104 นางสาวสร้อยสุดา กองหินกลาง เทคโนสารสนเทศ72
39 6540214105 นางสาวสุกัลญา ปีกกระโทก เทคโนสารสนเทศ10
40 6540214106 นายเกริกชัย กันสารี เทคโนสารสนเทศ10
41 6540214107 นายคามิน แก้วหอม เทคโนสารสนเทศ10
42 6540214108 นายคุณานนต์ เชื้อสีห์แก้ว เทคโนสารสนเทศ10
43 6540214109 นายณัฐดนัย พลายงาม เทคโนสารสนเทศ10
44 6540214110 นายธนโชค ชัชวารี เทคโนสารสนเทศ10
45 6540214111 นายธีรวัฒน์ สำราญเริงจิตต์ เทคโนสารสนเทศ10
46 6540214112 นายบดินทร์ เงินตรา เทคโนสารสนเทศ10
47 6540214113 นายพงศธร วันสา เทคโนสารสนเทศ10
48 6540214114 นายพิศณุ ส่งศรี เทคโนสารสนเทศ10
49 6540214115 นายภัทรนันท์ เนระสุระ เทคโนสารสนเทศ10
50 6540214116 นายภาณุพัฒน์ ภูพิชิต เทคโนสารสนเทศ10
51 6540214117 นายภูมิพรรษ แยบสูงเนิน เทคโนสารสนเทศ10
52 6540214118 นายรัชชานนท์ เบ็ญมาศ เทคโนสารสนเทศ10
53 6540214119 นายศักดิ์นฤน ธีรเศรษฐ์ เทคโนสารสนเทศ10
54 6540214120 นายศิขรินทร์ มิกขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
55 6540214121 นายสรยุทธ สีงาม เทคโนสารสนเทศ10
56 6540214122 นายสิริวัฒน์ เพ็งธรรม เทคโนสารสนเทศ10
57 6540214123 นายอิทธิพล กิติวัฒนา เทคโนสารสนเทศ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 6581501101 นางสาวกรรภิรมย์ มุ่งเจริญกลาง สถาปัตยกรรม10
59 6581501102 นางสาวกัณนิกา ไขแสง สถาปัตยกรรม10
60 6581501103 นางสาวกุลจิรา หาดี สถาปัตยกรรม10
61 6581501104 นางสาวชมพูนุท วัชรวิศิษฏ์ สถาปัตยกรรม10
62 6581501105 นางสาวธนพร กาญจนา สถาปัตยกรรม10
63 6581501106 นางสาววิมลวรรณ สุขหอม สถาปัตยกรรม10
64 6581501107 นางสาวสุพรรษา เปรมประยูร สถาปัตยกรรม10
65 6581501108 นายชยานันต์ เวียงสีมา สถาปัตยกรรม10
66 6581501109 นายนิติศาสตร์ คำเขียว สถาปัตยกรรม10
67 6581501110 นายวาทิศักดิ์ บุญมี สถาปัตยกรรม10
68 6581501111 นายศุภเสกข์ แซ่เล้า สถาปัตยกรรม10
69 6581501112 นายกฤตยชญ์ จรเอ้กา สถาปัตยกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123