รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540208101 นางสาวกนกพิชญ์ เจริญวงศ์ เทคนิคการสัตวแพทย์60
2 6540208102 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทร์บัว เทคนิคการสัตวแพทย์10
3 6540208103 นางสาวขนิษฐา อาญาเมือง เทคนิคการสัตวแพทย์10
4 6540208104 นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
5 6540208105 นางสาวจุฑารัตน์ กอพลูกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
6 6540208106 นางสาวฉันทนัทธ์ โกมารกุล ณ นคร เทคนิคการสัตวแพทย์10
7 6540208107 นางสาวชูขวัญ พิศเพ็ง เทคนิคการสัตวแพทย์10
8 6540208108 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
9 6540208109 นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
10 6540208110 นางสาวณัฐสุดา ภาณุรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
11 6540208111 นางสาวณิชมน หาดยาว เทคนิคการสัตวแพทย์10
12 6540208112 นางสาวนภาพร โคตรมนต์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6540208113 นางสาวนฤมล สิทธิสุข เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6540208114 นางสาวปรารถนา เพ็ญจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6540208115 นางสาวปวีณา โพธิ์อุดม เทคนิคการสัตวแพทย์10
16 6540208116 นางสาวพรไพลิน ศรีแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์10
17 6540208117 นางสาวพัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
18 6540208118 นางสาวภัทรดา ชัยมังคลัง เทคนิคการสัตวแพทย์10
19 6540208119 นางสาวรัตติยา พยอมหอม เทคนิคการสัตวแพทย์10
20 6540208120 นางสาวลดารัตน์ เจริญนางรอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
21 6540208121 นางสาววันศิริ กองขึ้น เทคนิคการสัตวแพทย์72
22 6540208122 นางสาววาสนา นาคสีสด เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6540208123 นางสาววิราภรณ์ บุญนาค เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6540208124 นางสาวศุภาพิชญ์ ดำรงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6540208126 นางสาวสุพรรษา พลเทพ เทคนิคการสัตวแพทย์72
26 6540208127 นางสาวอารดา หนองบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์10
27 6540208128 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
28 6540208129 นายชนิศา พันกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
29 6540208130 นายชาติชาย อาชนะชัย เทคนิคการสัตวแพทย์10
30 6540208131 นายฐิติวุฒิ ศิริวงศ์โยธิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
31 6540208132 นายนภชนัตร แต่งผิว เทคนิคการสัตวแพทย์10
32 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
33 6540208135 นายบูรภา ชาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
34 6540208136 นายวิริยะ วงค์วิริยะ เทคนิคการสัตวแพทย์10
35 6540208137 นายศุภวัฒน์ กายสิทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
36 6540208138 นายอลงกรณ์ ศิรินิวัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
37 6540208140 นางสาวพัชรา บีกขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
38 6540210101 นางสาวกฤษณา เฉียบแหลม เกษตรศาสตร์10
39 6540210102 นางสาวกุลธิดา ไทยแท้ เกษตรศาสตร์10
40 6540210103 นางสาวธัญญานุช โคกเกษม เกษตรศาสตร์10
41 6540210104 นางสาวพิชญาภรณ์ หวังคอนกลาง เกษตรศาสตร์10
42 6540210105 นางสาวพิชญาภา ชื่นชม เกษตรศาสตร์10
43 6540210106 นางสาวพุธิตา พืดขุนทด  เกษตรศาสตร์10
44 6540210107 นางสาวเพชรมณี ชิดสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
45 6540210108 นางสาวรุจินัทชา จันสำโรง เกษตรศาสตร์10
46 6540210109 นายกมลชนก ปะขิโต เกษตรศาสตร์10
47 6540210110 นายก้องเกียรติ ตันวัฒนเสรี เกษตรศาสตร์10
48 6540210111 นายชินพัฒน์ อ่อนนอก เกษตรศาสตร์10
49 6540210112 นายณัฐภัทร ละอองศรี เกษตรศาสตร์10
50 6540210113 นายณัฐวุฒิ ดีมาก เกษตรศาสตร์10
51 6540210114 นายทวีป สังข์เลขา เกษตรศาสตร์10
52 6540210115 นายทศวรรษ หมั่นสระเกษ เกษตรศาสตร์10
53 6540210116 นายปาราเมศ สุริยันต์ เกษตรศาสตร์10
54 6540210117 นายพฤทธิ์ อินทรนัฎ เกษตรศาสตร์10
55 6540210118 นายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ เกษตรศาสตร์10
56 6540210119 นายภูมินทร์ เกิดศรีทอง เกษตรศาสตร์10
57 6540210120 นายสันติกร วงษ์จันทร์แดง เกษตรศาสตร์10
58 6540210121 นายอนุสรณ์ ขอหน่วงกลาง เกษตรศาสตร์10
59 6540212101 นางสาวจันทร์ทิรา พิณทะปะกัง เทคโนอาหาร10
60 6540212102 นางสาวชญานิน สืบจิตต์ เทคโนอาหาร10
61 6540212103 นางสาวชัชวาลี เร็วสูงเนิน เทคโนอาหาร10
62 6540212104 นางสาวทัศน์วรรณ์ ปัตตาเคนัง เทคโนอาหาร10
63 6540212105 นางสาวนริศรา แก้วงาม เทคโนอาหาร10
64 6540212106 นางสาวนัชชา ลือสันเทียะ เทคโนอาหาร10
65 6540212107 นางสาวเบญญาภา ดวงเงิน เทคโนอาหาร10
66 6540212108 นางสาวปรีณาพรรณ วันสูงเนิน เทคโนอาหาร10
67 6540212109 นางสาวปิยธิดา กล้ามสันเทียะ เทคโนอาหาร10
68 6540212110 นางสาวภัณฑิรา มุ่งพูนกลาง เทคโนอาหาร10
69 6540212111 นางสาวรวิภา สาครขันธ์ เทคโนอาหาร10
70 6540212112 นางสาวสลิลญา ลาดสลุง เทคโนอาหาร10
71 6540212113 นางสาวสุมินตรา หัดขุนทด เทคโนอาหาร10
72 6540212114 นางสาวอลิสา แก้วอำไพ เทคโนอาหาร10
73 6540212115 นายณัฐพงศ์ จงสุวรรณ เทคโนอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123