รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540209101 นางสาวนภสร สุวรรณ ระบบสารสนเทศ10
2 6540209102 นางสาวปาริชาต โดมขุนทด ระบบสารสนเทศ10
3 6540209103 นางสาวพัณณิตา เนื้อนา ระบบสารสนเทศ10
4 6540209104 นางสาวภควรรณ มิตรวิชัย ระบบสารสนเทศ10
5 6540209105 นางสาวอารยาพร ตาลไธสง ระบบสารสนเทศ10
6 6540209106 นายจอห์นนี่ ดริวรี่ ระบบสารสนเทศ10
7 6540209107 นายญาณภัทร ทองทั่ว ระบบสารสนเทศ10
8 6540209108 นายธนากร สพานหล้า ระบบสารสนเทศ10
9 6540209109 นายธีรศักดิ์ แสวงหาทรัพย์ ระบบสารสนเทศ10
10 6540209110 นายอภิราช สารรัมย์ ระบบสารสนเทศ10
11 6540213101 นางสาวกานต์รวี แขจังหรีด วิทย์คอม10
12 6540213102 นางสาวชาลิสา กลีบพรมราช วิทย์คอม10
13 6540213103 นางสาวนภคปภา แซ่โล วิทย์คอม10
14 6540213104 นางสาวพรสวรรค์ ปราณีตพลกรัง วิทย์คอม10
15 6540213105 นางสาวภาณิชา กรุงสันเทียะ วิทย์คอม10
16 6540213106 นางสาวสาวิกา ภิญโยศรี วิทย์คอม10
17 6540213108 นายกฤษดา พุทธธนชัย วิทย์คอม10
18 6540213109 นายกิตติพศ ดอนวิชัย วิทย์คอม10
19 6540213110 นายจักริน ศรีวงษ์ วิทย์คอม10
20 6540213111 นายจิรายุ อินทรจินดา วิทย์คอม10
21 6540213112 นายณรงค์เดช เหิมขุนทด วิทย์คอม10
22 6540213113 นายธนพนธ์ ทรวงโพธิ์ วิทย์คอม10
23 6540213114 นายธรณธันย์ ศิริพรรณา วิทย์คอม10
24 6540213115 นายธิรวุฒิ กือสันเทียะ วิทย์คอม10
25 6540213116 นายนรบดี มีกำปัง วิทย์คอม10
26 6540213117 นายนันธวัฒน์ ตากกระโทก วิทย์คอม10
27 6540213118 นายปัญญากร เปรียบสม วิทย์คอม10
28 6540213119 นายพิทยา นารถสมบูรณ์ วิทย์คอม10
29 6540213120 นายภาณุวัฒน์ จันทีนอก วิทย์คอม10
30 6540213121 นายมานะศักดิ์ ร่มเริง วิทย์คอม10
31 6540213122 นายวิสุทธิยา ทับกระโทก วิทย์คอม10
32 6540213123 นายศุภกร มิ่มกระโทก วิทย์คอม10
33 6540213124 นายศุภโชค บัวทองหลาง วิทย์คอม10
34 6540213125 นายสรไกร สุโนนทอง วิทย์คอม10
35 6540213126 นายสรายุทธ์ เซกระโทก วิทย์คอม10
36 6540213127 นายสัจจากาล ฟอพิมาย วิทย์คอม10
37 6540213128 นายอนวรรษ อาศัยร่ม วิทย์คอม10
38 6540213129 นายอพิชัย อนุจร วิทย์คอม10
39 6540213130 นายอานันท์ โพทราม วิทย์คอม10
40 6540213131 นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นสุวรรณ วิทย์คอม10
41 6540213132 นายศรัณยู หวัดสูงเนิน วิทย์คอม10
42 6540213201 นางสาวชรินรัตน์ ขันติ วิทย์คอม10
43 6540213202 นางสาวทิฆัมพร ห่มขวา วิทย์คอม10
44 6540213203 นางสาวนุจรีภรณ์ สุภาพพูล วิทย์คอม10
45 6540213204 นางสาวพิชญ์สินี แก้วแหวน วิทย์คอม10
46 6540213205 นางสาวมุขธิดา คุ้มปรุ วิทย์คอม10
47 6540213206 นางสาวอนุชิดา อาญาเมือง วิทย์คอม10
48 6540213207 นายกฤชภาณุพัฒน์ กุลพรม วิทย์คอม10
49 6540213208 นายกวิน กกสันเทียะ วิทย์คอม10
50 6540213209 นายจักริน เพิ่มเกาะ วิทย์คอม10
51 6540213210 นายจิรันธนิน อันทะหวา วิทย์คอม10
52 6540213211 นายชลสิทธิ์ เชิดสูงเนิน วิทย์คอม10
53 6540213212 นายธงชัย คำทองทิพย์ วิทย์คอม10
54 6540213213 นายธนากร แสงโสทร วิทย์คอม10
55 6540213214 นายธิติวรรธ สิริพัฒน์ธนโชติ วิทย์คอม10
56 6540213215 นายธีรพัฒน์ ทองลา วิทย์คอม10
57 6540213216 นายนฤพล ดาระวัลย์ วิทย์คอม10
58 6540213217 นายนิติวัฒน์ ฟราย วิทย์คอม10
59 6540213218 นายพงษ์ณวัช บุญเอกอารีย์ วิทย์คอม10
60 6540213219 นายภัคธร ม่วงมณี วิทย์คอม10
61 6540213220 นายภูริ ธีรไตรเดช วิทย์คอม10
62 6540213221 นายรัชชานนท์ ขุนทองพลัดประเสริฐ วิทย์คอม10
63 6540213222 นายศราวุฒิ คำแท่ง วิทย์คอม10
64 6540213223 นายศุภกิตติ์ ฮดสูงเนิน วิทย์คอม10
65 6540213224 นายศุภโชค พินิจไชย วิทย์คอม10
66 6540213225 นายสรวิชญ์ รัตตะคุ วิทย์คอม10
67 6540213226 นายสหรัช แสนศิริ วิทย์คอม10
68 6540213227 นายสิทธิกร ฟีจัตุรัส วิทย์คอม10
69 6540213228 นายอนุวัต ศรีนาม วิทย์คอม10
70 6540213229 นายอัสธาดา เบิกขุนทด วิทย์คอม10
71 6540213230 นายเอกรัตน์ พิมไทย วิทย์คอม10
72 6540213231 นายภควัฒน์ เจษฏจรัสพงศ์ วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123