รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540201101 นางสาวกนกพร ยืนยงค์ คหกรรม10
2 6540201102 นางสาวกัญญาณัฐ อินทรวิเชียรคชา คหกรรม10
3 6540201103 นางสาวกาญจนา มงคล คหกรรม10
4 6540201104 นางสาวขจรนันท์ ปุราทะกา คหกรรม10
5 6540201105 นางสาวชนากาญจน์ ชัยฉลอง คหกรรม10
6 6540201106 นางสาวญาณิศา พึ่งน้ำ คหกรรม10
7 6540201107 นางสาวฐาปนียกานต์ ศรีบัวหลวง คหกรรม10
8 6540201108 นางสาวณฤดี ชื่นสระน้อย คหกรรม10
9 6540201109 นางสาวธัญพร โสภาไฮ คหกรรม10
10 6540201110 นางสาวธัญวรัตม์ บุญสมบัติ คหกรรม10
11 6540201111 นางสาวนพสรณ์ พึ่งแก้ว คหกรรม10
12 6540201112 นางสาวนุสบา รัตนานุสรณ์ คหกรรม10
13 6540201113 นางสาวเบญจวรรณ เดชสูงเนิน คหกรรม10
14 6540201114 นางสาวเปรมวดี สุดเนตร คหกรรม10
15 6540201115 นางสาวไพลลิน ช่างถาก คหกรรม10
16 6540201116 นางสาวมานิตา พลสิทธิ์ คหกรรม10
17 6540201117 นางสาววาธิณี เเซ่เล่า คหกรรม10
18 6540201118 นางสาววิไลลักษณ์ บุญศรี คหกรรม10
19 6540201119 นางสาวศศิประภา ขอสินกลาง คหกรรม10
20 6540201120 นางสาวศิริวรรณ คลุ้มกระโทก คหกรรม10
21 6540201121 นางสาวอภิญญา นรดี คหกรรม10
22 6540201122 นางสาวอมรรัตน์ ฟังสันเทียะ คหกรรม10
23 6540201123 นางสาวอรวรรณ นิลไสล คหกรรม10
24 6540201124 นางสาวเอมมิกา แสงจันทร์ คหกรรม10
25 6540201125 นายจักรกฤษ ปัญญารักษ์ คหกรรม10
26 6540201126 นายจิรพัฒน์ ทาสี คหกรรม10
27 6540201127 นายธนดุล แนมขุนทด คหกรรม10
28 6540201128 นายปารเมศ โกสุมสัย คหกรรม10
29 6540201129 นายยศกร ชัยภูมิ คหกรรม10
30 6540201130 นายศักดิ์ดาวุฒิ สกุลสุข คหกรรม10
31 6540201131 นายสรวิศ ชำนาญนาค คหกรรม10
32 6540201132 นายสุทธิภรณ์ ม่วงขวัญ คหกรรม10
33 6540201133 นายอาโน ชินบัตร คหกรรม10
34 6540201134 นางสาวสุนิสา แดงสุวรรณ คหกรรม10
35 6540203101 นางสาวกนกวรรณ สนนอก เคมี10
36 6540203102 นางสาวศิรินภา พืมขุนทด เคมี10
37 6540205101 นางสาวสุวรรณา นานอก ฟิสิกส์72
38 6540205102 นายณกร ภิริรักษ์ ฟิสิกส์10
39 6540205103 นายภูริณัฐ จังหวะ ฟิสิกส์10
40 6540211101 นางสาวกนกพร ช่วยงาน สถิติ10
41 6540211102 นางสาวกมลวรรณ แสนยศ สถิติ10
42 6540211103 นางสาวพรรทิพย์ เข็มสันเทียะ สถิติ10
43 6540215101 นางสาวชลดา พรมชาติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
44 6540215102 นางสาวณัฐริกา แสงสว่าง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
45 6540215103 นางสาวธนัชพร นันท์ขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
46 6540215104 นางสาวนราทร วิพรรณะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
47 6540215105 นางสาวปวรรัตน์ แววรัตนชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
48 6540215106 นางสาวปาลิดา พรหนองแสน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
49 6540215107 นางสาวมารีนา ทาชิโระ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
50 6540215108 นายกฤษฎา แวงมั่ง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
51 6540215109 นายจตุภัทร จรูญทรัพย์วัฒนะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
52 6540215110 นายชัยวุฒิ ศิริสลุง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
53 6540215111 นายชินราช หัสจรรย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
54 6540215112 นายดลเดช สำราญกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
55 6540215113 นายตุลยเทพ เทพโยธิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
56 6540215114 นายธณาวุฒิ ชำนาญศิลป์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
57 6540215115 นายธนเดช แขขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
58 6540215116 นายธัชพล ชุนเกาะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
59 6540215117 นายนพวิชญ์ ทิพย์สกุลวงศ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
60 6540215118 นายนรินทร์ คูณกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
61 6540215119 นายปกรณ์ โนนใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
62 6540215120 นายปรัชญา พันชนะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
63 6540215121 นายปาณรวัฐ เลื่อมศรี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
64 6540215122 นายเมธัส บ่มกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
65 6540215123 นายรัฐศาสตร์ เนียดพลกรัง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
66 6540215124 นายวรรณรัตน์ พูนสวัสดิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
67 6540215125 นายสหรัฐ ลีทหาร เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
68 6540215126 นายสิทธิโชค ศรีชมภู เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
69 6540215127 นายอภิสิทธิ์ ตรีกุล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
70 6540215128 นายอวัสดา กลิ้งกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
71 6540215129 นายไอลวิล สิงห์สมบัติ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123