รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6540216101 นางสาวกนกพร ภาชะโน อาชีวอนามัย10
2 6540216102 นางสาวกัญญารัตน์ สร้างไธสง อาชีวอนามัย10
3 6540216103 นางสาวกาญดามณี บำรุงศรี อาชีวอนามัย10
4 6540216104 นางสาวกิตติวรา มนขุนทด อาชีวอนามัย10
5 6540216105 นางสาวเกียรติสุดา สนธิพันธ์ อาชีวอนามัย10
6 6540216106 นางสาวแก้วตา แทนผักแว่น อาชีวอนามัย10
7 6540216107 นางสาวจิณณพัต แสงเสม อาชีวอนามัย10
8 6540216108 นางสาวจินณลี ทองแดง อาชีวอนามัย10
9 6540216109 นางสาวชณิดา ภูล้นแก้ว อาชีวอนามัย10
10 6540216110 นางสาวชนิกานต์ เลิศมะเลา อาชีวอนามัย10
11 6540216111 นางสาวณัฐกาญจน์ เนื้อนา อาชีวอนามัย10
12 6540216112 นางสาวณัฐริกา คงสนิทพะเนา อาชีวอนามัย10
13 6540216113 นางสาวทัศนีย์ ภาระไพร อาชีวอนามัย10
14 6540216114 นางสาวธัญญลักษณ์ ดอนแพง อาชีวอนามัย10
15 6540216115 นางสาวธัญญลักษณ์ เหลื่อมหมื่นไวย อาชีวอนามัย10
16 6540216116 นางสาวธันยาภรณ์ ทองกลาง อาชีวอนามัย10
17 6540216117 นางสาวธิติพร ทองหล่อ อาชีวอนามัย10
18 6540216118 นางสาวน้ำผึ้ง แมนชัยภูมิ อาชีวอนามัย60
19 6540216119 นางสาวบุญจิรา แก้วสว่าง อาชีวอนามัย10
20 6540216120 นางสาวปพิชญา ศรีละมาตย์ อาชีวอนามัย10
21 6540216121 นางสาวปภาวดี หลงวงษ์ อาชีวอนามัย10
22 6540216122 นางสาวปวีณา บุญสวัสดิ์ อาชีวอนามัย10
23 6540216123 นางสาวปิ่นมณี มัตธิตะถัง อาชีวอนามัย10
24 6540216124 นางสาวพัชรพร ศรีทองหลาง อาชีวอนามัย10
25 6540216125 นางสาวพิชญาพร ดวงแก้ว อาชีวอนามัย10
26 6540216126 นางสาวพิมพ์ชนก ฉิมจารย์ อาชีวอนามัย10
27 6540216127 นางสาวเพ็ญพิชชา คุ้ยมอญ อาชีวอนามัย10
28 6540216128 นางสาวไพริน เจิมสอน อาชีวอนามัย10
29 6540216129 นางสาวมัลลิกา เศษอ่อน อาชีวอนามัย10
30 6540216130 นางสาวมาทินี ศรีจันทร์ อาชีวอนามัย10
31 6540216131 นางสาวลัดดา เกิดสุข อาชีวอนามัย10
32 6540216132 นางสาววรรณภา จ้องแป๊ะ อาชีวอนามัย10
33 6540216133 นางสาววรัญญา กลิ่นสุคนธ์ อาชีวอนามัย60
34 6540216134 นางสาววราภรณ์ หงษ์ขุนทด อาชีวอนามัย10
35 6540216135 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ อาชีวอนามัย10
36 6540216136 นางสาววิญาดา สุดสันเทียะ อาชีวอนามัย10
37 6540216137 นางสาวศศิธร ปกาสิทธิ์ อาชีวอนามัย10
38 6540216138 นางสาวศิริกุล จุ่มกลาง อาชีวอนามัย10
39 6540216139 นางสาวสุกัญญา โจทย์พิมาย อาชีวอนามัย10
40 6540216140 นางสาวสุชาดา พิรักษา อาชีวอนามัย10
41 6540216141 นางสาวสุนารี บินกลาง อาชีวอนามัย10
42 6540216142 นางสาวสุนิสา แย้มเอก อาชีวอนามัย10
43 6540216143 นางสาวสุภาภรณ์ สินปรุ อาชีวอนามัย10
44 6540216144 นางสาวสุรีรัตน์ ชาติดี อาชีวอนามัย10
45 6540216145 นางสาวอรวรรณ หวลระลึก อาชีวอนามัย10
46 6540216146 นางสาวอริยา บุญภักดี อาชีวอนามัย10
47 6540216147 นางสาวอัญชลี มีลาภ อาชีวอนามัย10
48 6540216148 นางสาวอาทิตยา วงศ์ศร อาชีวอนามัย10
49 6540216149 นายณัฐพล ญาติกลาง อาชีวอนามัย10
50 6540216150 นายธนพงศ์ หงษ์ทอง อาชีวอนามัย10
51 6540216151 นายภัทรวรรธน์ สุระ อาชีวอนามัย10
52 6540216152 นางสาวรัตนาวดี เลิศสำโรง อาชีวอนามัย10
53 6540217101 นางสาวกัญญา เพ็ชรเลิศ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
54 6540217102 นางสาวกัณฐิ์ลดา นาคชุมแสง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
55 6540217103 นางสาวขนิษฐา เพ็งปลั่ง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
56 6540217104 นางสาวจิญานันท์ พงษ์พูล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
57 6540217105 นางสาวจุฑาภัทร เผนโคกสูง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
58 6540217106 นางสาวชญาดา ใจวิศาลสถิตย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
59 6540217107 นางสาวชลธิชา กรุดครบุรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
60 6540217108 นางสาวชลิดา แข็งขัน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
61 6540217109 นางสาวณัฐธิชา ชำนาญกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
62 6540217110 นางสาวดวงดาว เคนเหลื่อม อนามัยสิ่งแวดล้อม10
63 6540217111 นางสาวธิดารัตน์ แหล้ป้อง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
64 6540217112 นางสาวนัดดา นาคสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
65 6540217113 นางสาวนุศรา มิตรกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
66 6540217114 นางสาวปิยดา พาผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
67 6540217115 นางสาวปุณยนุช โพธิ์ศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
68 6540217116 นางสาวภณิดา เผ่าศิริ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
69 6540217117 นางสาวมุฑิตา รักษาชนม์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
70 6540217118 นางสาววัชรี นุ่นศพ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
71 6540217119 นางสาววิรินญา มาลา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
72 6540217120 นางสาวสมฤทัย เปรียงกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
73 6540217121 นางสาวสายรุ่ง บุญเงิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
74 6540217122 นางสาวสิริ แคนติ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
75 6540217123 นางสาวสุชาดา เพิ่มจัตุรัส อนามัยสิ่งแวดล้อม10
76 6540217124 นางสาวอรพิม พาสกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
77 6540217125 นางสาวอรสุรี เทียบขุนทด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
78 6540217126 นางสาวอริสรา ภูบิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
79 6540217127 นางสาวอาทิตยา ประไพจิตร อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123