รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540304101 นางสาวกนกวรรณ อุ่นใจดี พัฒนาสังคม60
2 6540304102 นางสาวกนกอร กอสูงเนิน พัฒนาสังคม10
3 6540304103 นางสาวชญาภรณ์ ทรัพย์สุข พัฒนาสังคม10
4 6540304105 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญรอด พัฒนาสังคม10
5 6540304106 นางสาวธัญพร อุทัยมา พัฒนาสังคม10
6 6540304107 นางสาวนฤตยา พลอยใหญ่ พัฒนาสังคม10
7 6540304108 นางสาวบุษบาวรรณ ราชกระโทก พัฒนาสังคม10
8 6540304109 นางสาวแพรวา เวียนสันเทียะ พัฒนาสังคม10
9 6540304110 นางสาวฟาลิดา รื่นนุสาร พัฒนาสังคม10
10 6540304111 นางสาวภัทรวดี พูลเหล็ก พัฒนาสังคม10
11 6540304112 นางสาวมินตรา ขานเพราะ พัฒนาสังคม10
12 6540304113 นางสาวรุ่งกานต์ ศรีภิรมย์ พัฒนาสังคม10
13 6540304114 นางสาวลลิตา เกตุสูงเนิน พัฒนาสังคม10
14 6540304115 นางสาววรัสนันท์ เอกบัว พัฒนาสังคม10
15 6540304116 นางสาววาสนา ปลูกชัยภูมิ พัฒนาสังคม10
16 6540304117 นางสาวศกาวรัตน์ รัตนกุล พัฒนาสังคม10
17 6540304118 นางสาวศวิตา บุญช่วย พัฒนาสังคม10
18 6540304119 นางสาวอชิรญาณ์ เคนจัตุรัส พัฒนาสังคม60
19 6540304120 นายเจตนิพัทธ์ คงชุ่มชื่น พัฒนาสังคม10
20 6540304121 นายชุมสิน กอนโคกกรวด พัฒนาสังคม10
21 6540304122 นายณฐกร อังกระโทก พัฒนาสังคม10
22 6540304123 นายตุลยวัต หลงเจริญ พัฒนาสังคม10
23 6540304124 นายอรินรดา ศรีเจริญ พัฒนาสังคม10
24 6540304125 นายบุรุษภัฏ วงศ์เวชวินิต พัฒนาสังคม10
25 6540304126 นายผจงภักดิ์ ภักดี พัฒนาสังคม10
26 6540304127 นายพัชรพล กระจ่างศรี พัฒนาสังคม10
27 6540304128 นายสุรเชษฐ์ เขตอริยกุล พัฒนาสังคม10
28 6540304129 นายพชรดนัย กาญจนพิมาย พัฒนาสังคม10
29 6540601101 นางสาวกันยารัตน์ วงค์เก่า นิเทศศิลป์10
30 6540601102 นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ นิเทศศิลป์10
31 6540601103 นางสาวจารุนิภา ปิตาทาโน นิเทศศิลป์10
32 6540601104 นางสาวจิรภิญญา เนียมีดี นิเทศศิลป์10
33 6540601105 นางสาวชนกนันท์ คำสอนพันธ์ นิเทศศิลป์10
34 6540601106 นางสาวช่ออนงค์ โชตินอก นิเทศศิลป์10
35 6540601107 นางสาวชาคริยา ไกลค้างพลู นิเทศศิลป์10
36 6540601108 นางสาวณัฐธิดา ญาติกระโทก นิเทศศิลป์10
37 6540601109 นางสาวธิดารัตน์ คำศรีสุข นิเทศศิลป์10
38 6540601110 นางสาวนริศรา ขุมทอง นิเทศศิลป์10
39 6540601111 นางสาวนัยนา สุตาโย นิเทศศิลป์10
40 6540601112 นางสาวปรียาพร สุขศรี นิเทศศิลป์10
41 6540601113 นางสาวภัทรวรินทร์ เพชรินทร์ นิเทศศิลป์10
42 6540601114 นางสาวมินตรา ตันติ นิเทศศิลป์10
43 6540601115 นางสาวลักขณา เกษร นิเทศศิลป์10
44 6540601116 นางสาวศิริญาดา สิญจนาคม นิเทศศิลป์60
45 6540601117 นางสาวศิวัชญา จารึกกลาง นิเทศศิลป์10
46 6540601118 นางสาวสิรภัทร ถะเกิงสุข นิเทศศิลป์10
47 6540601119 นางสาวสิรินยา สารขันธ์ นิเทศศิลป์10
48 6540601120 นางสาวสิริยากร รัตนพิบูลย์นันท์ นิเทศศิลป์10
49 6540601121 นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ นิเทศศิลป์10
50 6540601122 นางสาวอภิชญา จำปาโพธิ์ นิเทศศิลป์10
51 6540601123 นางสาวอรกมล ฝนโคกสูง นิเทศศิลป์10
52 6540601124 นายกิตติพงศ์ ครยก นิเทศศิลป์10
53 6540601125 นายเจษฏา มาจันทึก นิเทศศิลป์10
54 6540601126 นายชัชฤทธิ์ แป้นหาญ นิเทศศิลป์10
55 6540601127 นายชัยชนะ คนซื่อ นิเทศศิลป์10
56 6540601128 นายดุลยวัต พรหมพินิจ นิเทศศิลป์10
57 6540601129 นายปฏิวัติ หันเสมอ นิเทศศิลป์10
58 6540601130 นายรัชชานนท์ เกี้ยวกระโทก นิเทศศิลป์10
59 6540601131 นายรัฐศรัณย์ ข่อยจัตุรัส นิเทศศิลป์10
60 6540601132 นายวีระพล เนื่องชมภู นิเทศศิลป์10
61 6540601133 นายศุทธวีร์ ศรีตุ่น นิเทศศิลป์10
62 6540601134 นายสงคราม ศรีสุข นิเทศศิลป์10
63 6540601135 นายโสภณวิชญ์ มีชำนาญ นิเทศศิลป์10
64 6540601136 นายอภิเชษฐ์ เลือดกระโทก นิเทศศิลป์10
65 6540601137 นางสาวกัญญากานต์ วอนกระโทก นิเทศศิลป์72
66 6540602101 นางสาวเชิงพิชญ์ มีศิลป์ ทัศนศิลป์10
67 6540602102 นางสาวนันทวรรณ ม่วงฉะ ทัศนศิลป์10
68 6540602103 นางสาวพรนภา แซ่เติ๋น ทัศนศิลป์10
69 6540602104 นางสาวพรรณวดี ขอด่านกลาง ทัศนศิลป์10
70 6540602105 นายจิตรานนท์ เรือนคง ทัศนศิลป์10
71 6540602106 นายชนนทร เลี่ยมคูณ ทัศนศิลป์10
72 6540602107 นายชลาธาร สืงห์ไธสง ทัศนศิลป์10
73 6540602108 นายธนกฤต พงษ์สัมฤทธิ์ ทัศนศิลป์10
74 6540602109 นายธนวัฒน์ นามศรีประเสริฐ ทัศนศิลป์10
75 6540602110 นายปฏิพล สำเริญรัมย์ ทัศนศิลป์10
76 6540602111 นายยศพร วันปลั่ง ทัศนศิลป์10
77 6540602112 นายวีระพล พลาโส ทัศนศิลป์10
78 6540602113 นายสุรชาติ ขัดโพธิ์ ทัศนศิลป์10
79 6540602114 นายอธิบดี เย็นหลักร้อย ทัศนศิลป์60
80 6540602115 นายอภิสิทธิ์ ไชยชนะ ทัศนศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123