รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302101 นางสาวกัญญาวีร์ รงคะกุลพิพัฒน์ อังกฤษ10
2 6540302102 นางสาวขนิษฐา พลีรัมย์ อังกฤษ10
3 6540302103 นางสาวขวัญณภา บิลกระโทก อังกฤษ72
4 6540302104 นางสาวเครือวัลย์ ภูมิพันธุ์ อังกฤษ10
5 6540302105 นางสาวจุฑารัตน์ บุราณรักษ์ อังกฤษ10
6 6540302106 นางสาวชนกานต์ สิงห์โตแก้ว อังกฤษ10
7 6540302107 นางสาวชิดชนก อินเคน อังกฤษ10
8 6540302108 นางสาวฐิติมา บัวทอง อังกฤษ10
9 6540302109 นางสาวดุษิตา หว่างกลาง อังกฤษ10
10 6540302110 นางสาวธัญชนก เทือกกอง อังกฤษ10
11 6540302111 นางสาวปณิตา สีม่วง อังกฤษ10
12 6540302112 นางสาวปราณี บกสันเทียะ อังกฤษ10
13 6540302113 นางสาวปานภัทร อัมภรัตน์ อังกฤษ10
14 6540302114 นางสาวพัชราภา ลบบำรุง อังกฤษ10
15 6540302115 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณกิจ อังกฤษ10
16 6540302116 นางสาวเพียงหทัย เหล่าสะพาน อังกฤษ10
17 6540302117 นางสาวภัทรภร ตะโพวิญญู อังกฤษ60
18 6540302118 นางสาวรุจิรา มุ่งเมืองไทย อังกฤษ10
19 6540302119 นางสาววนพร พวงตะคุ อังกฤษ10
20 6540302120 นางสาววิสสุตา เดชครบุรี อังกฤษ10
21 6540302121 นางสาวศศิกาญจ์ กว้างพิมาย อังกฤษ10
22 6540302122 นางสาวศศิวิมล จักรพิมพ์ อังกฤษ10
23 6540302123 นางสาวศิริรัตน์ กว้างพิมาย อังกฤษ10
24 6540302124 นางสาวสมหญิง สุ่มมาตร อังกฤษ10
25 6540302125 นางสาวสุชัญญา เหลื่อมนอก อังกฤษ10
26 6540302126 นางสาวสุนิสา นพวรรณ์ อังกฤษ10
27 6540302127 นางสาวสุวนันต์ บุตรพรม อังกฤษ10
28 6540302128 นางสาวอภิญญา ธงวิชัย อังกฤษ60
29 6540302129 นางสาวอัญมณี ผินนอก อังกฤษ10
30 6540302130 นางสาวอารียา ภัทรโชคชัย อังกฤษ10
31 6540302131 นายชฎารัตน์ อับไพ อังกฤษ10
32 6540302132 นายณัฐพนธ์ ด้วงกะยอม อังกฤษ10
33 6540302133 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภักดี อังกฤษ10
34 6540302134 นายธนกร อุทัยฉายแสง อังกฤษ10
35 6540302135 นายเนติชาญ มินไธสง อังกฤษ10
36 6540302136 นายปณิธาน บุญมา อังกฤษ10
37 6540302137 นายพงศพัศ พองขุนทด อังกฤษ10
38 6540302138 นายพีระพัฒน์ คุ้มจอหอ อังกฤษ10
39 6540302139 นายเมธา ชุ่มขุนทด อังกฤษ10
40 6540302140 นายวีรร์ดัม มาซอ อังกฤษ10
41 6540302201 นางสาวเกวลิน ชัยแหม่ง อังกฤษ10
42 6540302202 นางสาวขวัญจิรา นมัสการ อังกฤษ10
43 6540302203 นางสาวคีตภัทร ดงกระโทก อังกฤษ10
44 6540302204 นางสาวจิราพัชร พะเนาไธสง อังกฤษ10
45 6540302205 นางสาวชณาลัย ทรงศิริเลิศ อังกฤษ10
46 6540302206 นางสาวชลาษา หอมขุนทด อังกฤษ10
47 6540302207 นางสาวฐิติมา พลทามูล อังกฤษ10
48 6540302208 นางสาวณัชฌาวดี ช่างแก้ว อังกฤษ10
49 6540302209 นางสาวทิพวรรณ สีดา อังกฤษ10
50 6540302210 นางสาวนนทกานต์ อินทร์เขื่อนพะเนาว์ อังกฤษ10
51 6540302211 นางสาวปนัดดา จริตรัมย์ อังกฤษ10
52 6540302212 นางสาวปริณดา แก้วก้อง อังกฤษ10
53 6540302213 นางสาวพัชราภรณ์ ทองภู อังกฤษ10
54 6540302214 นางสาวพิจิตรา สีสัน อังกฤษ10
55 6540302215 นางสาวเพ็ญนภา ตีระพงษ์ อังกฤษ10
56 6540302216 นางสาวแพรพลอย เปียสันเทียะ อังกฤษ10
57 6540302217 นางสาวเมทินิล นากองศรี อังกฤษ10
58 6540302218 นางสาวลักษิกา ทิพย์เนตร อังกฤษ10
59 6540302219 นางสาววิมลรัตน์ ขวัญครอง อังกฤษ10
60 6540302220 นางสาวศรินทร์ญาพรร ศิรินัยต์ อังกฤษ10
61 6540302221 นางสาวศศิกานต์ แซ่ซิ อังกฤษ10
62 6540302222 นางสาวศศิวิมล เพียงสูงเนิน อังกฤษ10
63 6540302223 นางสาวสมฤดี น่วมนวล อังกฤษ10
64 6540302224 นางสาวสุจิตรา ไกยวรรณ์ อังกฤษ10
65 6540302225 นางสาวสุทธิดา ชินสันเทียะ อังกฤษ10
66 6540302226 นางสาวสุภารัตน์ เนินกลาง อังกฤษ10
67 6540302227 นางสาวอนุสา ปิยะ อังกฤษ10
68 6540302228 นางสาวอภิญญา ร่วมรส อังกฤษ10
69 6540302229 นางสาวอัยรดา เทียมศักดิ์ อังกฤษ60
70 6540302230 นายจักรกฤษณ์ สายน้ำเย็น อังกฤษ10
71 6540302231 นายณัฐพนธ์ เงียบจังหรีด อังกฤษ10
72 6540302232 นายณัฐวุฒิ บำรุงนา อังกฤษ10
73 6540302233 นายดารินทร์ ปานนภา อังกฤษ10
74 6540302234 นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง อังกฤษ10
75 6540302235 นายปฏิยุทธ์ ค้ำชู อังกฤษ10
76 6540302236 นายปิตินันท์ มุขมนตรี อังกฤษ10
77 6540302237 นายพัทธดนย์ ศุภพันธุ์มณี อังกฤษ10
78 6540302238 นายภูริภัทร ไชยขันธุ์ อังกฤษ10
79 6540302239 นายรวินันท์ พระสนชุ่ม อังกฤษ10
80 6540302240 นายสุดที่รัก เทพศร อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123