รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540305101 นางสาวกมลชนก นารี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6540305102 นางสาวชวัลนุช ลาสุด สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6540305103 นางสาวญาดา รวมภักดี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6540305104 นางสาวนฏกร สลับศรี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
5 6540305105 นางสาวนวพร ทานกระโทก สารสนเทศศาสตร์ฯ10
6 6540305106 นางสาวพิชญาภา เสนานุช สารสนเทศศาสตร์ฯ10
7 6540305107 นางสาวพีรณัฐ พิมพ์ทองหลาง สารสนเทศศาสตร์ฯ10
8 6540305108 นางสาววิลาวัณย์ นาทรัพย์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
9 6540305109 นางสาววีรยา ศรีสวัสดิ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
10 6540305110 นางสาวอภิรดี ประโรกิจจักร์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
11 6540305111 นายจีรศักดิ์ ชีพจำเป็น สารสนเทศศาสตร์ฯ10
12 6540305112 นายธนาตย์ปราชญ์ โกฏสระน้อย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
13 6540305113 นายปติพล เย็นสบาย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
14 6540305114 นายรุ่งรัตน์ ตูพานิช สารสนเทศศาสตร์ฯ10
15 6540307101 นางสาวกชกร รอรักกลาง อังกฤษธุรกิจ10
16 6540307102 นางสาวกุลจิรัฏ ศรีไชยจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
17 6540307103 นางสาวจิรานันท์ ราชนาคา อังกฤษธุรกิจ10
18 6540307104 นางสาวชลธิชา ชะโลมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
19 6540307105 นางสาวชุติกาญจน์ จะริตรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
20 6540307106 นางสาวณัฏฐณิชา วิริยะเผ่า อังกฤษธุรกิจ10
21 6540307107 นางสาวณัฐนรี พฤทธิ์กำจร อังกฤษธุรกิจ10
22 6540307108 นางสาวธนพร ขลุ่ยเฟือง อังกฤษธุรกิจ10
23 6540307109 นางสาวนภัสวรรณ จงแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
24 6540307110 นางสาวนิธาดา ดูเรืองรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
25 6540307111 นางสาวปนัดดา พันธ์งาม อังกฤษธุรกิจ10
26 6540307112 นางสาวปราณี สินปรุ อังกฤษธุรกิจ10
27 6540307113 นางสาวปานระพี ปิหึน อังกฤษธุรกิจ10
28 6540307114 นางสาวพรนิภา อาษามนต์ อังกฤษธุรกิจ10
29 6540307115 นางสาวพัชรพร มุ่งย่อมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
30 6540307116 นางสาวพิชญา ตั้งสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
31 6540307117 นางสาวภัณทิรา โคตรศรีเมือง อังกฤษธุรกิจ10
32 6540307118 นางสาวรัตนาภรณ์ กองนอก อังกฤษธุรกิจ10
33 6540307119 นางสาววธัญญุว์ดี สอนโอฬาร อังกฤษธุรกิจ10
34 6540307120 นางสาวศศิมา ทาหาร อังกฤษธุรกิจ10
35 6540307121 นางสาวสุขกมล วันตุ้ม อังกฤษธุรกิจ10
36 6540307122 นางสาวสุธิชา ดกขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
37 6540307123 นางสาวอัษรา ดัชถุยาวัตร อังกฤษธุรกิจ10
38 6540307124 นายกฤตภัค บ้วนนอก อังกฤษธุรกิจ10
39 6540307125 นายเจษฎาภรณ์ ปะนาที อังกฤษธุรกิจ10
40 6540307126 นายญาณิศา สุขอ้วน อังกฤษธุรกิจ10
41 6540307127 นายธีรกานต์ สาขา อังกฤษธุรกิจ10
42 6540307128 นายนิธิพล ช่อมาลี อังกฤษธุรกิจ10
43 6540307129 นายศิลปชัย ผดุงหมาย อังกฤษธุรกิจ60
44 6540307130 นายอัครเดช คุณประทุม อังกฤษธุรกิจ10
45 6540307201 นางสาวกรกนก พิมพ์ศรี อังกฤษธุรกิจ10
46 6540307202 นางสาวเกศนิภา หอมแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
47 6540307203 นางสาวจิรารัตน์ คำตา อังกฤษธุรกิจ10
48 6540307204 นางสาวชัญญานุช พาชนะ อังกฤษธุรกิจ10
49 6540307205 นางสาวโชติรส วงศ์สมอ อังกฤษธุรกิจ10
50 6540307206 นางสาวณัฐธิดา โลหากาศ อังกฤษธุรกิจ10
51 6540307207 นางสาวณัฐสุดา เรืองโรจน์แข อังกฤษธุรกิจ10
52 6540307208 นางสาวธนพร แย้มบาน อังกฤษธุรกิจ10
53 6540307209 นางสาวนลินนิภา ลาดฮูม อังกฤษธุรกิจ10
54 6540307210 นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
55 6540307211 นางสาวปภัสรา พืชพันธุ์ อังกฤษธุรกิจ10
56 6540307212 นางสาวปัญจมาภรณ์ อรุณอภิราม อังกฤษธุรกิจ10
57 6540307213 นางสาวเปมิกา แสงเทียน อังกฤษธุรกิจ10
58 6540307214 นางสาวพรวิภา สิทธิ์ประเสริฐ อังกฤษธุรกิจ10
59 6540307215 นางสาวพิชญ์นาฏ โพธิ์ผา อังกฤษธุรกิจ10
60 6540307216 นางสาวเพ็ญพิชชา สีหะวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
61 6540307217 นางสาวมนทกานต์ สมุทรกลาง อังกฤษธุรกิจ10
62 6540307218 นางสาวลลนา ลีบุญญะ อังกฤษธุรกิจ10
63 6540307219 นางสาววรรัตน์ ทองดี อังกฤษธุรกิจ10
64 6540307220 นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
65 6540307221 นางสาวสุชาดา บุญมี อังกฤษธุรกิจ10
66 6540307222 นางสาวอภิชญา จันปาน อังกฤษธุรกิจ10
67 6540307223 นางสาวอิศริยา มีหนองใหญ่ อังกฤษธุรกิจ10
68 6540307224 นายเกียรติศักดิ์ พิกุลขาว อังกฤษธุรกิจ10
69 6540307225 นายชนินทร์ วีระกุลเดชทวี อังกฤษธุรกิจ10
70 6540307226 นายธนธัญ ราสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
71 6540307227 นายธีรวัฒน์ บมฉิมพลี อังกฤษธุรกิจ10
72 6540307228 นายฤทธิไกร หวานทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
73 6540307229 นายศุภกฤต มั่นใจกล้า อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123